31 דצמבר 2007
(כל ההוראות בנוהל זה המופיעות בלשון זכר מתייחסות לשני המינים כאחד.)

פרק ​​ראשון - הוראות כלליות

1. מטרה:
מטרת נוהל זה הינה  קביעת נהלים בדבר העסקת עמיתים. 

2. הגדרות:
2.1 אוניברסיטה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

2.2 עמית – עובד במעבדות או ביחידות שירותי מחקר פקולטיים או אוניברסיטאים,  לצורך אחריות על ארגון ומתן שירותים מדעיים הדורשים רקע מדעי נרחב ומיומנות מקצועית מיוחדת.

2.3 יחידת שרות – פקולטה/מכון /מרכז.

2.4 תקנות למינויים העלאות בדרגה וקביעות במסלול עמיתים – תקנון אקדמי פרק 7.1.4 ; נספח ד'


3. מעמד עמיתים:
3.1.עמיתים שייכים אקדמית לפקולטה , למכון או למרכז (להלן יחידת שרות) ואינם יכולים להיות חברי סגל אקדמי או טכני במחלקה.

3.2  עמיתים ישתייכו לארגון הסגל האקדמי הבכיר וישלמו לו מס ועד כמקובל.

3.3 מסלול קביעות – במסלול זה יועסקו עובדים ע"ח משרות תקניות בלבד. תקופת העסקה מקסימלית כעובד זמני עד קבלת הקביעות הינה 10 שנים (ראה פרטים בתקנון האקדמי). לא ניתן לעבור ממסלול עמיתים לסגל אקדמי במסלול הרגיל או למסלול החוקרים. לא ניתן לעבור ממסלול סגל מנהלי וטכני קבוע למסלול עמיתים.

3.4 כל עניין הקשור להמצאות שירות,זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, וזכויות מטפחים וכל הוראות הדין והחוק הרלוונטים יחולו על עמיתים, לכל דבר ועניין.
 

4. מקורות מימון:
4.1 העסקה ע"ח תקן בלבד -  כפוף להקצאת תקן ע"י אגף תכנון תקצוב וכלכלה, מתוך התקציב הרגיל.

פרק ​שני – הליכי קבלת עובדים

5. גיוס: 
5.1 ראש יחידת השרות אחראי לגיוס העובדים הדרושים לו. תנאי עבודתם ושכרם יקבעו ע"פ נוהל זה.
פירוט לגבי דרישות הדרגה וקבלת קביעות  בנספח א' המצורף.

5.2 פירוט הדרגות :
עמית ג (משכורת כ חוקר ג')
עמית ב (משכורת כחוקר ב')
עמית בכיר א (משכורת כחוקר א')

6. מילוי טפסים: 
עם קבלתו לעבודה, ימלא העמית את ערכת הטפסים הנדרשת לצורך העסקתו  ביחידת השירות.

7. תנאים מוקדמים להתחלת העסקה ותשלום משכורת:
7.1 עמית חייב בביצוע בדיקות רפואיות בטרם החל עבודתו. לשם כך יקבל העובד מכתב הפניה לרופא תעסוקתי. לאחר ביצוע הבדיקות ימסור העובד את חוות דעת הרופא התעסוקתי למחלקת משאבי אנוש - סגל אקדמי באגף משאבי אנוש עד חודש מתחילת עבודתו. (הוראת הנהלה 017-05)

7.2 עמית  חייב על פי תקנון ארגון הפיקוח על העבודה לקבל הדרכת בטיחות קודם התחלת עבודתו. מועד ההדרכה יימסר לעובד עם מילוי הטפסים הרלוונטים לקבלתו לעבודה. האוניברסיטה רשאית להפסיק עבודתו של עובד שלא עבר הדרכת בטיחות ו/או לא ביצע בדיקות רפואיות.

פרק שלישי – ת​נאי העסקה 

8. חוזה העסקה:
8.1 עמית  יועסק ע"פ חוזה העסקה.

8.2 בחוזה העסקה יפורט: תפקיד העובד, תקופת העסקה, משכורת, הקף המשרה, חופשות, ימי מחלה, מקורות מימון וזכויות נוספות, שיקבעו ע"פ המפורט בפרק זה.

8.3 האוניברסיטה תהא רשאית לכלול בכתב המינוי, מעת לעת, הוראות נוספות בעניינים שאינם מפורטים בפרק שלישי להוראה זו (כגון סודיות, שרות מילואים, משמעת, מילוי תפקיד כעובד, תחולת הוראה ונהלים ועוד) ככל שתמצא לנכון.

9. שכר:
השכר של עמיתים משולם בהתאם לדרגה, ותק  ואחוז משרה שיקבעו בכתב המינוי ובהתאם לטבלאות ות"ת.   

10. תנאים וזכויות:
בנוסף למשכורת, זכאים עמיתים לתנאים הסוציאליים המפורטים בהמשך. כל עלויות המעסיק של תנאים אלו ימומנו ע"י תקציבי ההעסקה.

10.1 נסיעות - קצובת נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, ע"פ הוראות החשב הכללי.

10.2 הבראה –דמי הבראה ע"פ הנחיות ועד ראשי האוניברסיטאות, בהתאם לחלקיות המשרה.

10.3 פנסיה –  כל העובדים יצורפו לקרן פנסיה. האוניברסיטה תאפשר שילובים פנסיונים בהתאם למדיניות האוניברסיטה מעת לעת.

10.4 קרן השתלמות –2.5% ניכוי  עובד ו 7.5% ניכוי מעביד.

10.5 ביטוח חיים – העובד יצורף לביטוח החיים הקולקטיבי של האוניברסיטה, בהתאם למגבלות הביטוח.

10.6 ביטוח בריאות – העובד יוכל להצטרף על פי בחירתו לביטוח הבריאות הקיים באוניברסיטה, עם השתתפות עצמית. החלק של השתתפות המעסיק ימומן ע"ח התקציבים שמהם הוא מועסק.

10.7 חסכונית – הפרשה של 1.25%  ע"ח המעביד לבעלי קרן פנסיה. (שחרור הקרן לפורשים לגמלאות בלבד).

10.8 עמיתים קבועים שצברו באוניברסיטה ותק מעל 10 שנים יהיו זכאים בפרישה למענק פרישה ופדיון ימי מחלה וזאת בתנאי שידווחו מדי חודש היעדרות/אי היעדרות.

10.9 למען הסר ספק  ובלי לגרוע  מכלליות האמור, העובדים במסלול עמיתים לא יהיו זכאים לתנאים הבאים:
·  קרן מחקר לגמלאים
·  שבתון וכרטיסי טיסה.
·  מענקים אקדמים.
·  השתתפות באחזקת רכב.
·  תשלום תוספת מחקר ב'​.

11. הטבות נוספות:
פטור משכ"ל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב – עמית יהיה זכאי לפטור משכ"ל באוניברסיטה לו ו/או לבני משפחתו  ובמוסדות הנוספים להשכלה גבוהה (למעט מכללות) לבני משפחתו, בהתאם לנוהל של פטור משכ"ל (003-05). עובד  לא יהיה זכאי  לפטור משכ"ל לו ולבני משפחתו במכללות אלא אם הינו קבוע באוניברסיטה.

12. זכויות אקדמיות:
קרו קשרי מדע בינ"ל –  כמקובל בדירוג חוקרים ע"פ דרגה והיקף משרה.

13. שבוע עבודה:
13.1 מכסת שעות העבודה השבועיות של עמית  מחקר הינה  40 שעות שבועיות  למשרה מלאה.

13.2 העסקה בתנאים מלאים הינה עד 100% משרה בלבד.  להעסקה מעל 100% כמורה מן החוץ  יש צורך  באישור מיוחד על פי הכללים של העסקה נוספת כמפורט בהוראות הנהלה.

14. חופשה:
14.1 עמיתים  יהיו זכאים ל 24  ימי חופשה בשנה.

14.2 ימי החופשה השנתית אינם ניתנים לצבירה או לפדיון, ועל העובד לנצל במשך תקופת ההעסקה שתקבע בחוזה ההעסקה, את ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי. בתום תקופת החוזה לא ישולם לעובד פדיון חופשה אם לא ניצל את כל היתרות שברשותו.

15. ימי מחלה:
עמיתים זכאים ל 30 ימי מחלה בשנה ע"פ דיווח כמקובל. ימי המחלה ניתנים לצבירה אך לא לפדיון. להוציא עמיתים שפורשים לפנסיה ע"פ סעיף 10.8 .

16. הארכת חוזה, שינויים בהיקף משרה  וקידום עובדים:
·       קידום וקביעות ראה תקנון אקדמי בפרק הרלוונטי
·       כל סוגי השינויים במעמד העמית יתבצעו במערכת המינויים באחריות מנהל יחידת השירות.

פרק רביע​​י: סיום העסקה

גיל  פרישה לגמלאות הינו ע"פ החוק 

17. תום חוזה:
17.1 הפסקת עבודה של העמית  נכנסת לתוקפה בתאריך הסיום הנקוב בחוזה ההעסקה, במידה ולא התקבלה בקשה להארכת חוזה.

17.2 אף על פי כן, במידה והממונה אינו מעוניין להאריך את חוזה ההעסקה, עליו לשלוח למחלקת משאבי אנוש – סגל אקדמי מכתב המציין את תאריך הסיום ואת סיבת ההפסקה ולבצע שימוע.

17.3 במידה והממונה מעוניין להאריך את החוזה, אך העובד אינו מעוניין בכך, ישלח העובד מכתב המציין זאת.

17.4 במקרה של סגירת יחידת השרות או הפסקת השירות בה מועסק העמית, ניתן לשבצו ביחידה אחרת. אי הסכמה לניוד תחשב עילה להפסקת עבודה. 
 
 18. הפסקת ההעסקה באמצע החוזה:
18.1 ממונה יוכל להפסיק את העסקת העובד באמצע חוזה העסקתו, ע"פ הודעה מוקדמת של 6 חודשים לפחות לפני תום יחסי עובד מעביד.

18.2 באם ממונה מעוניין להפסיק העסקת עובד באמצע חוזה, עליו להודיע זאת בכתב למחלקת משאבי אנוש – סגל אקדמי, תוך ציון תאריך הסיום המבוקש והסיבות לכך. 

19. תהליך ההפסקה:
19.1 קיבלה מחלקת משאבי אנוש הודעה על הפסקת עבודה, תדאג להוציא לעובד מכתב הפסקת עבודה רשמי, תעודת שרות, טופס טיולים, ומכתבי שחרור של קרנות, במידה ויש כאלו, והעובד זכאי היה להן. העתק ממכתב הסיום יועבר למנהל יחידת השרות.

19.2 באחריות מחלקת משאבי אנוש לבדוק זכאות לפיצויים. במידה והעובד זכאי להם ע"פ חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג- 1963, ישולמו לו פיצויי פיטורין .

19.3 אחריות ההודעה על הפסקת עבודה הינה של הממונה. 

כללי:

20. הוראות הנהלה נוספות אשר חלות על עמיתים הינם כמפורט מטה וכן נוהלים שיתפרסמו מעת לעת.
א. פטור משכ"ל : 003-05
ב. עבודת קרובי משפחה : 011-05
ג. נוהל בדיקות רפואיות: 006-09

תוקף: הוראה זו נכנסת לתקפה מיום פרסומה .