59456.5_7.jpg

תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירהנובמבר 2021
הכשרת תומכים בקבלת החלטות מקצועייםפרטים בקרוב, בפיקוח האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2021, תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשיםנובמבר 2021

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
חשבי שכר בכיריםנובמבר 2021, קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMIנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתנובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול נובמבר  2021, קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהולנובמבר 2021, קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית נובמבר 2021, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותפרטים בקרוב