59456.5_7.jpg

תוכניות הלימוד

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה09/03/2021
הכשרת תומכים בקבלת החלטות מקצועיים25/04/2021בפיקוח האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר 2021, תכנית שנתית
ניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשים24/01/2021

אולי יעניין אתכם גם:

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
חשבי שכר בכיריםנובמבר 2021, קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/02/2021מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתבהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול02/03/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית בהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020