​​​​עדכון: ינואר 2024

* נוהל זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בו חל על גברים ועל נשים כאחד.

הוראות כלליות

 •  המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ (להלן: "המרכז") יקנה ללומדים בו ידע והכשרה בתחומים מגוונים, באמצעות מרצים מצוינים.

 • הלו​מדים במרכז אינם סטודנטים מן המניין באוניברסיטה אלא לומדים חיצוניים. הלומדים זכאים לזכויות המוקנות מכוח נהלים אלה וכן מכוח כל התקשרות כתובה שלהם עם המרכז ויחולו עליהם כל החובות הנוגעות להתנהגות ושמירת הסדר בהתאם לנהלי האוניברסיטה כפי שיתוקנו מעת לעת. ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור – נהלי מחלקת הבטחון, לרבות הסדרי הכניסה לקמפוס.​

 • ​ פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית, מותנית במספר נרשמים מינימאלי, לא נרשמו די תלמידים לתוכנית או לקורס - רשאי המרכז להודיע על דחיית מועד פתיחת הלימודים או ביטולם.

מספר הלומדים בקורס/תכנית מוגבל. הרשמה מוקדמת מקנה עדיפות בקבלה לקורס/תוכנית, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה.

 • ​ קבלת תלמיד ללימודים יכול שתתבסס בין היתר על  תנאי סף, מבחני מיון, ראיון אישי וכד'.
 • החלטת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בדבר קבלת/ דחיית מועמד לתוכנית /קורס הינה סופית . 

 • ​ על אף האמור לעיל, היתה הקבלה ללימודים בקורס מסוים מותנית בעמידה בתנאי סף (ראיון אישי, מבחן, וכו') יהא רשאי מועמד שמועמדותו נדחתה לפנות לועדת החריגים של התכנית/הקורס בערעור מנומק. לא יהא ערעור על החלטת ועדת החריגים.

 • ​​ מספר הלומדים המקסימלי בתכנית/ קורס, צירוף תלמידים נוספים, הרחבת או צמצום מספר הלומדים בקורס, והחלטות מעין אלה, יהיו בשיקול דעתו הבלעדי של המרכז.

​​ המרכז רשאי להורות על הפסקת לימודיו של כל תלמיד, בין היתר מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות, אי התאמה, התנהגות בלתי הולמת, אי-עמידה בדרישות הקורס/התוכנית, אי עמידה בנהלי המרכז או האוניברסיטה. למרכז שיקול דעת שלא לקבל מועמד שלימודיו הופסקו  בעבר.

הופסקו לימודיו של תלמיד בהחלטת המרכז, לא יהיה בכך כדי לפטור אותו מתשלום שכר הלימוד בהתאם לנהלי הביטול שלהלן.

⎈ לוח הזמנים, סדר הלימודים, צוות ההוראה, נושאי לימוד בקורס/בתכנית ואופן ההוראה (למשל,פרונטלי/מקוון/היברידי) וכד' נתונים לשינויים מעת לעת על פי שקול דעת המרכז, ובלבד שלא יהיה בשינויים כדי לפגוע במהות או באיכות הקורס לפי שקול דעתו של המרכז. שינויים כאמור בסעיף זה מחייבים את משתתפי הקורס/תכנית.

​ כלל הקורס/התוכנית מטלות שונות (למשל, פרויקט או פרקטיקום) - המטלות יבוצעו  בעבודה על בסיס עצמאי, אישי/קבוצתי- גם מעבר לשעות ההוראה הפרונטלית בקורס.

​ נקבעו לגבי קורס/תכנית ספציפיים, כללי הרשמה וחיוב - יגברו אותן הוראות על האמור בכללי ההרשמה הרגילים.

​ על התלמיד להיות נוכח בשיעורים בקורס/בתוכנית וכן לעמוד במטלות הקורס/תוכנית כנדרש.​

גמול השתלמות

⎈ המרכז מוכר על-ידי משרד החינוך כ"מוסד מאושר" לצורך גמול השתלמות. (סמל מוסד 1246.)

⎈ ככלל, קורס/תוכנית הגם שהוכר באופן עקרוני כמקנה גמול השתלמות, מחוייב להתנהל אדמינסטרטיבית לפי כללי ועדות הגמול השונות התקפים בעת ביצוע הקורס על מנת לזכות בפועל בגמול. ניהול  מופע מסוים של קורס/תוכנית  בהתאם לדרישות האדמינסטרטיביות  של וועדות הגמול, נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המרכז. נרשם שהתנה את הרשמתו בהיות הקורס מוכר לגמול השתלמות יהיה זכאי להחזר מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה אם המרכז בחר שלא לנהל את הקורס באופן המזכה בגמול. אולם הוא לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף בשל כך.

⎈ בחר המרכז לנהל את הקורס  בהתאם לכללי ועדות הגמול השונות באופן שמקנה גמול השתלמות לזכאים לכך, יודיע בכתב לנרשמים, לפני תחילת הלימודים. אי קבלת הודעה כאמור הינה כהחלטה על ניהול הקורס שלא על-פי נהלים אלו.

⎈ מסר המרכז הודעה ללומדים כי הקורס/התכנית מנוהל לגמול - על כלל הלומדים בקורס לחתום  על מסמכי וועדת הגמול שיהיו תקפים בעת קיום הקורס  (ובכלל זה מידעון נהלי הגמול ) ולעמוד בהוראות ונהלי ועדות הגמול, בין אם יש להם צורך בתעודת הכרה לגמול השתלמות ובין אם לאו.

⎈ תעודת המרכז הכוללת הכרה בגמול השתלמות, בקורס/בתוכנית המנוהלים לגמול השתלמות, תינתן בכפוף לעמידת המשתתף בכל תנאי המרכז לזכאות לתעודה ובכפוף לעמידה בכל תנאי הזכאות לתעודה המוכרת לגמול, על-פי כללי ועדות הגמול, כפי שיהיו בתוקף בעת קיום הקורס/התכנית.

⎈ לצורך זכאות לתעודה המוכרת לגמול השתלמות נדרשת, בין היתר, עמידה בחובת הנוכחות בהתאם לכללי ועדות הגמול, כפי שיהיו בתוקף בעת קיום הקורס. נוסח התעודה והפרטים המופעים בה יהיו בהתאם לדרישות וועדות הגמול.

⎈ באחריות המשתתף לבחון את זכאותו הפרטנית לגמול השתלמות בכלל ובקורס/תכנית הנבחר בפרט. עוד על המשתתף לבחון את התנאים להכרה בזכאותו שלו לגמול השתלמות  (לדוגמה דרישה לציון /הגשת עבודה). היה וקיימת דרישה מיוחדת לצורך הכרה בגמול יודיע על כך המועמד מראש ובכתב למרכז. המרכז יהיה רשאי (ואינו מחוייב) להיענות לבקשות מיוחדות לצורך הכרה בגמול השתלמות ובלבד שהפנייה תבוצע מראש כאמור ובכפוף לאישור המרכז בכתב.

זכאות לתעודה

⎈ תעודת המרכז תינתן לתלמיד שיעמוד בהצלחה בדרישות הקורס/התוכנית לרבות דרישות הנוכחות, כמפורט בסילבוס הקורס/התוכנית.

⎈ אם לא נקבע אחרת בסיליבוס, תעמוד חובת הנוכחות על 80% לפחות. חתימה על דף הנוכחות או תיעוד נוכחות מהותית בדו"ח המשתתפים, בעת קיום הוראה מקוונת, מהווה את האסמכתא לנוכחות בשיעור.

⎈ מובהר כי לא תינתן תעודת סיום לתלמיד בתכנית/קורס ששכ"ל בגינו לא שולם במלואו מכל סיבה שהיא, בין שההתחייבות לתשלום שכ"ל הינה של התלמיד ובין של צד ג'. יודגש כי בכל מקרה, על התלמיד חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו. היה וצד ג' לא ישלם מסיבה כלשהי את מלא שכר הלימוד עבור התלמיד, יישא התלמיד בתשלום.

⎈ למרות האמור לעיל-במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת הוראה של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ החלטתת הוועדה תהיה סופית ומחייבת.

תהליך הרשמה  (הגשת מועמדות) ודמי רישום:

⎈ בעת הגשת המועמדות ללימודים, חובה לשלם את דמי הרישום. דמי רישום ישולמו לכל תוכנית/קורס בנפרד.

⎈ דמי הרישום, אינם חלק משכ"ל ואינם מוחזרים, בשום מצב, אף אם המועמד לא התקבל ללימודים, למעט אם החליט המרכז שלא לפתוח את הקורס/התכנית או שלא לנהלו כקורס לגמול השתלמות כאשר המועמד נרשם בתנאי זה, כאמור לעיל.

⎈ תשלום דמי הרישום והגשת המועמדות אינם מהווים אישור קבלה ללימודים. על המועמד לעבור בהצלחה את תהליך המיון לקורס/תוכנית ולהסדיר תשלום שכ"ל.

⎈ הגשת המועמדות תבוצע באמצעות "טופס הגשת מועמדות" מקוון (אלא אם נקבע אחרת) והגשת כל המסמכים הנדרשים לרישום. בעצם הגשת הטופס מצהיר המועמד כי כל הפרטים בו מלאים ונכונים.  קישור לטופס המועמדות.

⎈ טופס הגשת המועמדות ייקלט במערכת המרכז ויטופל בהתאם לנהלי המרכז ותנאי המיון לתוכנית/קורס.

⎈ למתקבלים תשלח "הודעת קבלה" רשמית.

⎈ לאחר תשלום שכר הלימוד תשלח הודעת "אישור הרשמה"  הכוללת את פרטי הקורס/תוכנית.

⎈ פרטים אחרונים לפני פתיחת הקורס ישלחו ב- "הודעת הפתיחה" של התוכנית/קורס, לפני תחילת הלימודים.

⎈ הודעות המרכז  לפני תחילת הלימודים ובמהלכם מועברות באמצעות הדוא"ל ממערכות האוניברסיטה ומכתובת הדוא"ל של  המרכז uces@bgu.ac.il  אל כתובת הדוא"ל שדווחה ע"י התלמיד, בטופס הגשת המועמדות. יש לוודא קבלת ההודעות. הודעות  שנשלחו ע"י המרכז מחייבות את התלמיד לכל דבר ועניין.

שכר לימוד

⎈ גובה שכר הלימוד המלא ודמי הרישום לקורס/תוכנית מפורטים בסילבוס הקורס/תוכנית. הנחות מתעריף שכ"ל, בהתאם למדיניות ההנחות של המרכז, הינן מתעריף שכ"ל המלא. אין כפל הנחות (למעט הנחת רישום מוקדם ככל שתהיה).

⎈ ניתן לשלם את שכ"ל באמצעי התשלום  ובתנאי התשלום המפורטים באתר המרכז.

⎈ שכר הלימוד ישולם בהתאם לסכום, התנאים והמועדים כמפורט בהודעת הקבלה ו/או באתר המרכז . בכל מקרה על התלמיד חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, בין שההתחייבות לתשלום שכ"ל הינה של התלמיד ובין של צד ג'. היה וצד ג' לא ישלם מסיבה כלשהי את מלא שכר הלימוד, יישא התלמיד בתשלום.

ביטול הרשמה, חיוב והחזרי שכר לימוד

⎈ בקשת ביטול הרשמה/ השתתפות תוגש רק בהודעה בכתב למרכז, בדואר אלקטרוני, לכתובת uces@bgu.ac.il, על התלמיד לוודא קבלת הבקשה באמצעות אישור בדוא"ל חוזר. המועד הקובע , לעניין זכאות להחזר, הינו מועד קבלת הודעת הביטול במשרדי המרכז.

מודגש – כאמור בסעיף "תהליך הרשמה (הגשת מועמדות) ודמי רישום " לעיל, שדמי הרישום אינם מוחזרים.  

⎈ תלמיד שיבטל הרשמתו לקורס/לתוכנית עד 30 יום (כולל היום ה 30) לפני תחילת הלימודים - יהא זכאי להחזר מלוא שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום.

⎈ תלמיד שיבטל הרשמתו  לקורס/לתוכנית פחות מ 30 יום לפני תחילת הלימודים ועד למועד פתיחת התוכנית - יהא זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום ובניכוי-% 10 מתעריף שכר הלימוד המלא של הקורס/התוכנית ובניכוי עלות ספרי לימוד ו/או עלות ציוד שסופק (ככל שסופקו).

⎈ תלמיד שיבטל הרשמתו לתוכנית מיום תחילת הלימודים ועד 15 יום לאחר פתיחת הקורס/ התוכנית או עד לאחר המפגש השני (לפי המוקדם) - יהא זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום ובניכוי-20% מתעריף שכר הלימוד המלא של  הקורס/התכנית ובניכוי עלות ספרי לימוד ו/או עלות ציוד שסופק, (ככל שסופקו).

⎈ תלמיד שיבטל הרשמתו לתוכנית לאחר 16 יום מיום תחילת הלימודים או עד לאחר המפגש השלישי  (לפי המוקדם) - לא יהא זכאי להחזר שכר הלימוד.

 למרות האמור לעיל –

היה ולומד התנה את הרשמתו לקורס בניהולו לגמול השתלמות והמרכז בחר שלא לקיים הקורס לגמול השתלמות, יוחזר לתלמיד שכר הלימוד במלואו, כולל דמי הרשמה (אם שולם ע"י צד ג' – יוחזר למשלם) ולא תהיה לו זכאות לפיצוי נוסף כלשהו.

במקרה של ביטול הקורס/התוכנית על-ידי המרכז, יוחזר ללומדים שכר הלימוד במלואו, כולל דמי ההרשמה (אם שולם ע"י צד ג' – יוחזר למשלם) ולא תהיה לו זכאות לפיצוי נוסף כלשהו.

בקשות מיוחדות במקרים חריגים ניתן להגיש לבחינה של ועדת הוראה של המרכז. החלטת ועדת ההוראה תהיה סופית.

⎈ החזר שכ"ל, יבוצע בתוך 45 ימי עסקים ממועד שהתקבלו במרכז המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע ההחזר.

⎈ נהלי הרישום/חיוב ללומדים חיצוניים, בקורסים אקדמיים, מפורטים ב- "נהלי המרכז למשתתפים בקורסים אקדמיים" באתר המרכז. ​

פרטי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ :

 • משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ-אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
 • בניין סם גורובוי (30), קומת קרקע, חדר 3, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
 • טלפון רב קווי: 08-6472626; פקס: 08-6477386.
 • כתובת למשלוח דוא"ל : uces@bgu.ac.il
 • כתובת דואר: המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, ת.ד 653, באר-שבע, מיקוד 84105.
 • אתר המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, טופס יצירת קשר.

​​