הוראות כלליות

פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית, מותנית במספר נרשמים מינימאלי כפי שנקבע לקורס או לתוכנית. לא נרשמו די תלמידים לתוכנית או לקורס - רשאי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ להודיע על דחיית מועד פתיחת הלימודים או ביטולם.

​החלטת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בדבר קבלת תלמיד ללימודים יכול שתתבסס בין היתר על  תנאי סף, מבחני מיון, ראיון אישי וכד'. המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ רשאי לקבל תלמידים נוספים במהלך התוכנית/קורס.

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ רשאי להורות על הפסקת לימודיו של כל תלמיד, בין היתר  מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות, אי התאמה, במקרים של התנהגות בלתי הולמת או אי-עמידה אחרת בדרישות הקורס או התוכנית או תקנוניה הכללים של האוניברסיטה, מכל סיבה שהיא. למרכז שיקול דעת שלא לקבל מועמד שלימודיו הופסקו  בעבר מן הסיבות האמורות לעיל, עפ"י נסיבות העניין.

בכל שלב רשאי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  לשנות או להתאים, לפי שיקול דעתו, מרצים או נושאי לימוד בקורס או בתכנית.

לוח הזמנים, סדר הלימודים ואופן ההוראה (פרונטלי/מקוון/היברידי) של הקורס/תוכנית נתון לשינויים מעת לעת. המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  רשאי לשנות או להתאים, לפי שיקול דעתו, את לוח הזמנים וסדר הלימודים בקורס או בתכנית ושינויים אלו מחייבים את משתתפי הקורס/תכנית.

כללו הקורס או התוכנית מטלות פרויקט או פרקטיקום - הרי שהשעות לביצוען הינן עבודה על בסיס עצמאי, אישי/קבוצתי- ויתכן שיהיו מעבר לשעות ההוראה הפרונטלית בקורס.

נקבעו לגבי קורס או תכנית ספציפיים, כללי הרשמה וחיוב - יגברו אותן הוראות על האמור בכללי  ההרשמה הכללים.

על התלמיד להיות נוכח בשיעורים בקורס/בתוכנית וכן לעמוד במטלות הקורס/תוכנית שיידרש לכך.

גמול השתלמות

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מוכר על-ידי משרד החינוך כ"מוסד מאושר" לצורך גמול השתלמות.

ככלל, קורס/תוכנית הגם שהוכר באופן עקרוני כמקנה גמול השתלמות, מחוייב להתנהל אדמינסטרטיבית לפי כללי ועדות הגמול השונות. זכאות לתעודה לגמול השתלמות הינה בהתאם לתנאי ועדות הגמול התקפים בעת ביצוע הקורס.

המרכז יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו לנהל הקורס בהתאם לכללי ועדות הגמול השונות באופן שמקנה גמול השתלמות לזכאים לכך. המרכז יודיע בכתב לנרשמים, לפני תחילת הלימודים, האם הקורס מנוהל על פי נהלי ועדות הגמול. אי קבלת הודעה כאמור הינה  כהחלטה על ניהול הקורס שלא על-פי נהלים אלו.

מסר המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ הודעה ללומדים כי הקורס מנוהל לגמול - על כלל הלומדים בקורס לחתום על מידעון נהלי הגמול עם תחילת הקורס ולעמוד בהוראות ונהלי ועדות הגמול.

​היה והמרכז בחר, לפני תחילת הלימודים, שלא לנהל קורס בהתאם לנהלי ועדות הגמול  - לא תהיה לנרשמים  כל טענה כלפי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשל כך.

היה והנרשם  התנה את הרשמתו לקורס בניהולו לגמול השתלמות יוחזר לנרשם מלוא שכ"ל, ככל ששולם. כמפורט בחזרי שכ"ל להלן.

באחריות המשתתף לבחון את זכאותו הפרטנית לגמול השתלמות בכלל, ובקורס הנבחר בפרט ,  וכן את התנאים להכרה בזכאותו הפרטית  לגמול השתלמות  (לדוגמה דרישה לציון /הגשת עבודה). היה וקיימת דרישה מיוחדת לצורך הכרה בגמול יודיע על כך המועמד מראש ובכתב למרכז. המרכז יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו (ואינו מחוייב) להיענות לבקשות המיוחדות לצורך הכרה בגמול השתלמות ובלבד והפנייה תבוצע מראש  ובכפוף לאישור המרכז בכתב.

זכאות לתעודה

תעודת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תינתן לתלמיד שיעמוד בהצלחה בדרישות  הקורס/התוכנית כמפורט בסילבוס הקורס/התוכנית.

חובת נוכחות – נדרשת עמידה בחובת הנוכחות, בהתאם לרשום בסילבוס בכל קורס/ תכנית.

במידה ולא נקבע אחרת בסיליבוס כאמור חובת הנוכחות עומדת על 80% לפחות. חתימה על דף הנוכחות  או תיעוד נוכחות מהותית בדוח המשתתפים בעת קיום הוראה מקוונת מהוות את האסמכתא לנוכחות בשיעור.

מובהר כי לא תינתן תעודת סיום לתלמיד בתכנית/קורס ששכ"ל בגינו לא שולם במלואו מכל סיבה שהיא, בין שההתחייבות לתשלום שכ"ל הינה של התלמיד ובין של צד ג'. למרכז קיימת הזכות לדרוש את שכר הלימוד במלואו .

למרות האמור לעיל-במקרים חריגים ניתן יהיה לפנות לוועדת הוראה של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ שהחלטתה תהיה סופית בעניין.

זכאות לתעודה המוכרת לגמול השתלמות

תעודת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ הכוללת הכרה בגמול השתלמות, בקורס או בתוכנית המנוהלים לגמול השתלמות, תינתן בכפוף לעמידת המשתתף בכל תנאי המרכז לזכאות לתעודה ובכפוף לעמידה בתנאי זכאות לתעודה המוכרת לגמול על-פי כללי ועדות הגמול שיהיו בתוקף בעת קיום הקורס.

לצורך זכאות לתעודה המוכרת לגמול השתלמות נדרשת עמידה בחובת הנוכחות בהתאם לכללי ועדות הגמול שיהיו בתוקף בעת קיום הקורס.

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד ודמי הרישום לקורס/תוכנית מפורטים בסילבוס הקורס/תוכנית. תשלום מלוא שכר הלימוד יוסדר  בעת הרישום.

הנחות מתעריף שכ"ל בהתאם למדיניות ההנחות של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  הינן מתעריף שכ"ל המלא. אין כפל הנחות.

ביטול הרשמה, חיוב והחזרי שכר לימוד

דמי הרישום לא יוחזרו בשום מקרה.

תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית עד שבועיים לפני תחילת הלימודים יהא זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום.

תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית שבועיים לפני תחילת הלימודים ועד לאחר המפגש הראשון, יהא זכאי להחזר כספי של שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום ובניכוי-5% מתעריף שכ"ל המופיע בסילבוס הקורס/התכנית ובניכוי עלות ספרי לימוד ו/או עלות ציוד שסופק, ככל שקיימת.

החזר שכ"ל, כאמור לעיל, יבוצע בתוך 45 ימי עסקים ובהתאם לנהלי אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס ובתוכנית לאחר המפגש השני ואילך לא יהא זכאי  להחזר כספי של שכר הלימוד.

כביטול השתתפות תחשב רק הודעה בכתב למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, בדואר אלקטרוני, ובלבד שקבלתה אומתה בדוא"ל חוזר. המועד הקובע הינו מועד קבלת הודעת הביטול/מסמכי הביטול, המאוחר מבינהם.  

למרות האמור לעיל, במקרה של ביטול הקורס או התוכנית על-ידי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, יוחזר לתלמידים שנרשמו שכר הלימוד במלואו, כולל דמי הרשמה, ככל ששולם על-ידם, והם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו.

למרות האמור לעיל- היה ולומד התנה את הרשמתו לקורס בניהולו לגמול השתלמות והמרכז בחר שלא לקיים הקורס לגמול השתלמות יוחזר לתלמידים שנרשמו שכר הלימוד במלואו, כולל דמי הרשמה, ככל ששולם על-ידו, והם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו.

למרות כל האמור בכללים אלו - מקרים חריגים יועברו לבחינה של ועדת הוראה של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ שהחלטתה תהיה סופית בעניין.

לקבלת פרטים ולהרשמה:

משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ-אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

בניין סם גורובוי (30), קומת קרקע, חדר 3, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
טלפון רב קווי: 08-6472626; פקס: 08-6477386. משלוח מכתבים: המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, ת.ד 653, באר-שבע, מיקוד 84105.

נוסח כללי הרשמה והלימודים מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בכתובת: www.bgu.ac.il/uces .


​​