​            front-view-assortment-medical-still-life-elements.jpg


PRE MED (קדם רפואה)​


מזה מספר שנים מופעלת תוכנית ארבע שנתית ללימודי רפואה לבעלי תואר ראשון, בבתי הספר השונים בארץ לרפואה (אוניברסיטת  תל אביב, אוניברסיטת אריאל ובאוניברסיטת בר אילן (צפת) והחל משנת הלימודים תשפ"ד, גם באוניברסיטת בן-גוריון. 

בעלי תואר ראשון, המעוניינים להגיש מועמדות לתוכניות אלו נדרשים להשלים "קורסי ליבה אקדמיים" בהתאם לדרישות שנקבעו ע"י המל"ג. 

מה אנחנו מציעים?

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה למדעי החיים והמרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשרת להשלים את קורסי הליבה האקדמיים המחויבים בדרישות הסף לקבלה לתוכניות אלו. תוכנית ההשלמה כוללת שבעה קורסי ליבה אקדמיים בהתאם לדרישות המל"ג והקבלה אליהם היא בהתאם לרקע האקדמי האישי מלימודים קודמים ובכפוף לעמידה/השלמה של קורסי קדם נדרשים ככל שיהיו.


מטרות התוכנית

 • * לאפשר לבוגרי תואר ראשון להשלים את קורסי הליבה האקדמיים הנדרשים כדרישות סף בתוכניות " לימודי רפואה - ארבע שנתי" הקיימות במספר בתי ספר לרפואה באוניברסיטאות בישראל.

  * להקנות את בסיס הידע הנדרש לצורך הגשת מועמדות לתוכניות " לימודי רפואה - ארבע שנתי" .​


איך לומדים?

* משתתפי התוכנית משולבים בקורסים האקדמיים המתקיימים באוניברסיטה ולומדים עם כלל הסטודנטים בקורס, ובכפוף לכלל התנאים והכללים הרלוונטיים ל"לימודי צבירה" ללומדים חיצוניים.

* המשתתפים בקורסים אקדמיים כ"לימודי צבירה", נדרשים לעמוד בכל המטלות והכללים האקדמיים החלים בקורס, לרבות תרגולים, תרגילים, עבודות, בחינות וכו', בדומה לכלל הסטודנטים. ההשתתפות בקורסים מותנית באישור המחלקה האקדמית.

* באחריות הלומד לבדוק מהם קורסי הליבה הנדרשים, בהתייחס לרקע האקדמי שלו, וכן את תנאי הקבלה העדכניים בתוכנית הרפואה-ארבע שנתית באותה העת.​


​​בין הקורסים ​​המוצעים בתוכנית ההשלמה*

קורסי ליבה.jpg​​

*ייתכנו שינויים, יש לעקוב אחר הפרסומים


​​תנאי קבלה


 • בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
 • ⎈ קבלה לקורס ליבה הינה בכפוף לעמידה בקורסי הקדם
 • ⎈ עמידה בוועדת קבלה
  • ⎈ בקשות חריגות יועברו לדיון בוועדת חריגים


מידע נוסף

 • * תנאי הקבלה בתוכניות הרפואה-ארבע שנתיות משתנים מעת לעת, והינם באחריות בלעדית של האוניברסיטאות בהן מתקיימות תוכניות.

  * רישום בפועל לקורסים יבוצע במזכירות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, לאחר בירור עמידה בקורסי הקדם לקורס, קבלת אישור אקדמי ותשלום. מספר המקומות מוגבל. ​