59456.5_10.jpg


​קורסים מקצועיים במגוון תחומי תוכן המיועדים למעוניינים לרכוש מיומנויות וכלים בתחומים השונים, להתמקצעות, להעשרה עצמית ולפיתוח אישי.

חלק מהקורסים מוכרים לגמול השתלמות

השתלמויות מקצועיות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
גישורפרטים בקרוב
היבטים מעשיים בניהול המשאב האנושימוכר לגמול השתלמות, פרטים בקרוב
חשבי שכר בכיריםנובמבר 2021, קורס שנתי
ניהול פרויקטים מבוסס PMI09/02/2021מוכר לגמול השתלמות
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתבהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול02/03/2021 קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2021קורס צהריים, מוכר לגמול השתלמות
פסיכולוגיה חיובית בהתאם למתכונת הקורס, מוכר לגמול השתלמות
קורס Excel - מספר רמותנובמבר 2020