תמונת מיני סייט.png

ידע, הבנה ויכולת ניתוח של מידע פיננסי ממקורות שונים, ובכלל זה, דוחות כספיים, מאפשר למנהלים ובעלי תפקידים בארגון לקבל החלטות המבוססות על נקודת מבט רחבה. הכוללת  זיהוי נקודות חוזקה וחולשה של הארגון, השפעות חיצוניות ופנימיות והבנה של ההשלכות של ההחלטות הניהוליות על ביצועי הארגון, הדוחות ושורת הרווח.

בקורס נלמד את השפה המקצועית בתחום, נבין ונלמד מהם הדוחות הכספיים הרלוונטיים, מהו המידע המשלים הנדרש והיכן ניתן להשיגו וכן כיצד ניתן לגבש את הכל יחדיו לניתוח מידע איכותי לצורך קבלת החלטות מושכלת בתנאי אי הוודאות ההולכים וגוברים בסביבה העסקית.

יתרונות תכנית הלימודים


⎈ רכישת השפה המקצועית בתחום הפיננסים

 העמקת המיומנויות והכלים לניתוח וההבנה של מידע פיננסי מורכב

​ קבלת החלטות ניהוליות מבוססות יכולת ניתוח מידע פיננסי והדרכים להשגתו

תכני הלימוד


 מידע פיננסי

 עקרונות ומאפיינים חשבונאים מקובלים

⎈ "מבט על" על הדוחות הכספיים של חברות וארגונים שונים

⎈ משמעות והשפעת השינויים בדיווח בהתאם לתקני ה-IFRS , על נכסי החברה

⎈ משמעות ירידת ערך נכסים וכיצד היא משפיעה על ביצועי החברה

 מימון וניהול אשראי

 ביצועי החברה והדוח על הרווח הכולל

קהל היעד

מנכ"לים, דירקטורים, נושאי משרה בכירה ומנהלים בדרגי הביניים בארגונים שונים

​ בוגרי קורס הכשרת דירקטורים המעוניינים להעמיק את הידע בתחום הפיננסי המהווה בסיס בהליך קבלת ההחלטות בארגון.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מרכזת אקדמית ומרצה

רו"ח שרונה צדוק-רוזנבלוט, מנהלת כספים בתעשיות ההיי-טק והמסחר למעלה מ-16 שנים, מרצה לחשבונאות ודיווח פיננסי באוניברסיטת בן-גוריון למעלה מ 8 שנים.​