laptop.pngהרשמה ​לקורסים

check.png סמסטר ב תשפ"ד יפתח בתאריך  30​.04.2024 ויסתיים בתאריך 19.7.2024.​​

check.pngההרשמה לקורסים באינטרנט​ מיועדת לכל הסטודנטים בפקולטה, למעט סטודנטים מעוכבי הרשמה.

check.pngלבניית תכנית הלימודים לחץ כא​ן (על כל סטודנט להיכנס לתוכנית הלימודים במחלקה אליה התקבל).

check.pngקורסי בחירה כלליים שמציעה הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

check.pngתוכנית לימודים רגילה הינה בהיקף של 26-11 נק"ז. כל חריגה מהיקף זה טעונה אישור יו"ר ועדת הוראה מחלקתית. העזר בשנתון הפקולטה ובמערכת השעות להרכבת תכנית לימודיך. עם גמר ההרשמה לקורסים באינטרנט חובה עליך להוציא פלט (תדפיס הרשמה לקורסים) ולבדוק שהרשמתך לקורסים והשינויים שביצעת בוצעו ונקלטו כהלכה.
check.pngשינויים בתכנית הלימודים: יבוצעו באינטרנט בתקופת השנויים.

check.pngסטודנט אשר נקבעה לו תוכנית לימודים מוגדרת, לא יוכל לחרוג ממנה ללא אישור של יו"ר ועדת ההוראה המחלקתית. כל חריגה  מהתוכנית המוגדרת תבוטל אוטומטית, והסטודנט יחויב בשכר הלימוד עבורה.

check.pngסטודנט אשר יאושר לו כחריג, ע"י יו"ר ועדת הוראה מחלקתית, לבטל קורס לאחר תום תקופת השנויים, יחוייב בשכ"ל בגין הקורס, ובנוסף יחוייב בקנס ביטול מאוחר בסכום של 233₪. ביטול אקדמי של קורס אפשרי לאחר אישור, עד חודש לפני סיום הסמסטר.

check.pngהרשמה לקורסים הנלמדים בין הסמסטרים:
א. ההרשמה לקורס שיתקיים בקיץ, תתבצע ע"י הסטודנטים בתאריכי ההרשמה הרגילים של סמסטר ב' (לפני קיום הקורס). 
ב. סטודנט שלא ירשם לקורסים אלה בתאריכי ההרשמה הרגילים המצוינים לעיל, לא יוכל להשתתף בקורסים. רישום לקורסים בדיעבד לא יאושר.

check.pngסטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים משולבת (לתואר כפול)/ דו מחלקתית/ מחלקה ראשית עם ​חטיבה חייבים  להירשם לקורסים הנלמדים תחת מחלקת האם של הקורס. ניתן להירשם לקורסים שלא שייכים למחלקת האם בכל אחת מהמחלקות אליהן התקבלתם ובהם הנכם עורכים את ההרשמה לקורסים.

check.pngסטודנט שנרשם בסמסטר סתיו (א) לקורס שנתי (מדובר בקורסים הניתנים ע"י הפקולטה למדה"ר) חייב להירשם לקורס זה גם בסמסטר אביב (ב), אחרת לא ייכלל ברשימת הסטודנטים הרשומים לקורס בסמסטר אביב, וגם לא יהיה זכאי לציון בקורס. 

check.pngסטודנטים שירשמו לקורסים חופפים, יישאו באחריות של עמידה בדרישות ומטלות הקורסים, בהתאם לקביעת המורים בקורסים הנ"ל.

check.png​כל סטודנט שהתקבל על סמך לימודים קודמים במוסד אחר להשכלה גבוהה, נדרש למלא טופס בקשה לפטורים/הכרה מקורסים, עד סוף השבוע הראשון ללימודים. יש לצרף גיליון ציונים סופי מלימודים אלו, סילבוסים של המקצועות שלמד וכן כל מסמך אחר שנקבע בדרישות הקבלה.

alert.pngחשוב! תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת כל החובות הכספיים הקודמים.

notebook-1.pngמידע שימושי נוסף

הצג הכל
הסתר הכל

mortarboard.pngהשלמת קורסי חובה אוניברסיטאית​

הצג הכל
הסתר הכל
phone.jpgבכל שאלה או נושא לא ברור העלולים להפריע למהלך לימודיך הסדיר, יש לפנות מבעוד מועד למזכירות הפקולטה (בניין גורובוי, 30, קומה א', חדרים 114,115,116)