​​לימודים כלליים סמסטר א' תשפד.

גזענות - עבר, הווה, עתיד.- היבטים אישיים והיבטי מדיניות!!

הנחיות להפקת רשימת לימודים כלליים.

קורס אטרקטיבי בספרות :הכי ישראלי-מודעה.

הדבר הבא​