​​

home page.jpg

אנח​נו גוף מקצועי היוצר גשרים בין ידע מדעי המופק בא​קדמיה לבין ידע פרופסיונלי המתעצב 
בשדה החינוכי היישומי. אנחנו עובדים בשותפויות מחקר ופיתוח עם השדה — מחברים בין מומחיות מחקרית בחינוך ובין הניסיון וההבנה המקומיים של נשות המקצוע בשטח  לשם העשרת נקודות המבט, יצירת ידע ופיתוח משאבי עבודה. מתוך שותפויות אלו עולות ההזדמנויות עבור חוקרים, אנשי חינוך וקובעי מדיניות —​ ללמוד, להתמקצע, להיות משמעותי ולהשפיע. יחדיו, אנחנו בונים את הפרופסיה החינוכית.