​​​​​ ​

Untitled-2.jpg

כאן תוכלו לקרוא על ממצאי מחקרים, ולהשתמש בכלים, במהלכי ההנחיה, ובמשאבי למידה נוספים שפותחו במסגרת שותפויות אקדמיה-שדה במרכז לחקר הפדגוגיה (ועוד קודם לכן גם במעבדה לחקר הפדגוגיה). הכלים ותוצרי הלמידה מחוברים להקשר המקומי ולפרקטיקות בשטח ומבוססים על הידע שנצבר במחקר יישומי ופותחו בעקבות אתגרים והזדמנויות העולים בשדה העשייה החינוכית. 
מלבד הידע המחקרי על מקצוע ההוראה שנצבר לאורך שותפויות המחקר והפיתוח במרכז, תוכלו לקרוא כאן על דרכים שונות ליצירת שותפויות ועל ההזדמנויות והאתגרים ביצירתן, כמו גם, על האתגרים וההזדמנויות בהנגשת הידע המחקרי והטמעתו לכלים מעשיים.
פיתוחים אלה נועדו לתרום להרחבת מערך שיקולי הדעת בהתמודדות עם אתגרים בשדה החינוך – בעשייה ובמחקר, להעשרת נקודות המבט ולהתפתחות המקצועית.

                  דיונים בכיתות לימוד              ​      

            שיח מקצועי בצוותי הוראה               

                      הוגנות בחינוך     ​                  

                   ​עוד משולחן העבודה