​​​​​​​​meneger.jpg 

​​מי הם מנהלי ומנהלות הביניים? מה תפקיד המנהל/ת בבחירתם? מה כוללים הכשרתם ופיתוחם המקצועי? וכיצד מאורגנת עבודתם בשגרות הבית ספריות? מטרת שותפות המו"פ בין מכון אבני ראשה והמרכז היא לפתח מודלים פרופסיונליים שונים לניהול מנהלי ומנהלות ביניים. המחקר מתמקד בבתי הספר גדולים שבהם מנהלי/ות הביניים הם מרכיב מפתח בהובלה אפקטיבית של בית הספר. המחקר מתייחס למספר היבטים הקשורים לתפקוד מנהלי הביניים: שיבוץ בתפקידים והגדרת התפקידים, ביסוס סדירויות ורוטינות לתפקוד, הקצאת משאבים מתאימים, וכינון מערכי הערכה ומשוב על עבודת מנהלי הביניים.

עבודת המחקר והפיתוח מורכבת משני שלבים: השלב הראשון כולל אפיון ומידול של עבודת המנהל ומנהלי הביניים, ובשלב השני יבחנו את תקפות הממצאים והמודלים שיזוהו בשלב הראשון. בין תוצרי השותפות יפותחו תוצרים תיאורטיים — מודלים להמשגת הכשרתו של המנהל לעבודה עם מנהלי ומנהלות הביניים, ולעבודתם של מנהלי/ות הביניים עצמם — וכן תוצרים מעשיים, למשל, כלים להובלה ופיתוח של מנהלי ביניים, סיפורי מקרה עשירים, וקווים מנחים לסדנה לפיתוח מנהלים ומנהלות בנושא ביסוס שדרת מנהלי ביניים יציבה ואפקטיבית. המחקר והפיתוח נעשים בשיתוף פעולה בין צוות מטעם המרכז ובין צוות מטעם מכון אבני ראשה.

אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, מיועד לקדם את מנהלי ומנהלות בתי ספר והמפקחים כקהילה מקצועית מובילה, על ידי יצירת עתודה ניהולית מקצועית, פיתוח והפעלת תוכניות הכשרה למנהלים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים ולמפקחים. אבני ראשה הכירו בכך שאחד מאתגרי הניהול המרכזיים של מנהלי ומנהלות בתי הספר הוא כינון שדרת ניהול יציבה ואפקטיבית לקידום בית הספר והתלמידים.​

שותפים

logo3.jpg ​

צוות המחקר

דורית טובין

מובילת פרויקט המחקר
dorittu@bgu.ac.il

​​​

הלי עמוסי לוי

 heliam@post.bgu.ac.il

נוי דלי 

dalin@post.bgu.ac.il

 ​                                                                                                                              <<פרוייקטי מחקר ופיתוח​