​​​​​​shutterstock_1596802654 (003).jpg 

​​​​

בשנת הלימודים תשפ"ג חבר המרכז למכללה האקדמית בית ברל ולחמישה עשר בתי ספר למיזם משותף בשם המעבדה. מטרת המיזם היא לטייב את העבודה החינוכית בבתי הספר באמצעות תהליכי חקר שיטתיים וליצור קהילה של בתי ספר חוקרים. כל צוות חינוך יבחר מוקד להתייחסות ובהתאם ינסח שאלת מחקר לבחינה בהקשר הבית ספרי. לאורך השנה, צוותי החינוך השונים יאספו וינתחו נתונים במטרה להבין טוב יותר ולשפר את אותו תהליך חינוכי או פרקטיקה אשר מתרחשים בבית ספרם ונמצאים במוקד החקר. על בסיס הממצאים, יגבש כל צוות תכנית פעולה מעשית לתהליך שיפור הפרקטיקה על בסיס נתונים. את תהליכי החקר בבתי הספר ילוו נציגים מהמרכז לחקר הפדגוגיה - שותפויות אקדמיה-שדה והמכללה האקדמית בית ברל, על מנת לייעץ ולסייע מתוך הספרות המחקרית וכן בעבודה שיטתית עם נתונים. קהילת בתי הספר השותפים תפעל ליצירה של תשתית לשיתוף הידע שנוצר, ולפיתוח תפיסה מעמיקה יותר של חקר בית ספרי וידע מבוסס נתונים בתחום החינוך.  

             הזמנה להצטרפות לרשת             

                   הצטרפו אלינו​                      ​


שותפים​


מכללה בית ברל ומרכז.png


צוות מוביל


​איתן כהן

מלווה קהילות וחוקר מוביל

etanc@bgu.ac.il​


מוריה עומר אטלי
מלווה קהילות וחוקרת
moriah236@gmail.com
​שירלי עופר
מנהלת שותפויות חינוכיות
Shirliof@bgu.ac.il​

​           
                                                                                                                                     << לעמוד הבית