​​​​​ 

Untitled-1.jpg 

 

מחברים בין מחקר חינוכי ובין העשייה החינוכית בשטח​

הפעילות במרכז מבוססת על חיבור בין מחקר אקדמי איכותי ובין תהליכי פיתוח משותף עם גורמים בשדה העשייה החינוכית, לצד תשתית לתמיכה בתהליכי המחקר והפיתוח בשותפויות המחקר והפיתוח ובקהילות המקצועיות. ​​אנו משלבים בין ידע מחקרי ובין ידע מעשי יישומי, ומטמיעים ידע מחקרי לכלים פדגוגיים ומעשיים. ​

תהליכי המחקר והפיתוח

נעשים במשותף: המרכז, הגופים המתווכים והעוסקים במלאכת החינוך בשטח, לאורך כל הדרך שותפים באפיון 

הבעיה והגדרת המטרות, בפיתוח כלים יישומים, בחינתם והתאמתם.

נובעים מצורך העולה בשטח; לא מתוך אג'נדה מחקרית שלנו. למשל, גוף מתווך שמבקש לעבוד על בעיה מסוימת, 

או מנהלת שרוצה לשפר תהליך מסוים בבית הספ​ר.

מבוססים על ידע מעשי מקומי ועל ניסיון אנשי ונשות המקצוע, לצד ידע מדעי מבוסס מחקר שיטתי.

הכלים ותוצרי למידה מחוברים להקשר המקומי ולפרקטיקות בשטח לצד הידע שנצבר במחקר יישומי. 

הם מפותחים מתוך אתגרים והזדמנויות מעשיים העולים בשדה העשייה החינוכית. ​


 

מומחיות וניסיון בתחומי תוכן, שיטות מחקר, 

פיתוח פדגוגי ועבודה עם השטח

במרכז פועל צוות מחקר רחב המוביל את התהליכים המחקריים בזירות השונות. חברי מועצת המרכז בעלי ותק רב ותחומי מומחיותם מגוונים. בנוסף, במרכז פועל צוות ליצירת חיבורים משמעותיים בין האקדמיה לשטח, בין היתר על מנת לקדם את רלוונטיות המחקר ותוצריו לשדה העשייה החינוכית. רבים מחברות וחברי הצוות בעלי ניסיון בהוראה, ניהול ו/או הדרכה.

המרכז פועל על בסיס 8 שנות פעילות של המעבדה לחקר הפדגוגיה (בהובלתם של ד"ר דנה ודר-וייס ופרופ' אדם לפסטיין) שכללה עבודת מחקר ופיתוח עם שותפים בשדה העשייה החינוכית, ביניהם שני מחוזות חינוך וגופי פיתוח מקצועי. בתהליכי המחקר והפיתוח היו מעורבים חוקרים, נציגות מחוז, נציגות מו"פ ממשרד החינוך, מדריכות, מנחות ומורות. ​​פרויקטי מחקר ופיתוח במסגרת המעבדה לחקר הפדגוגיה:

השקפה דרומית.jpgטיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים במהלך השקפה
ליווי והנחייה של מעל 160 קהילות מורים בשני מחוזות במשרד החינוך. במהלך זה עסק צוות המעבדה במחקר על היבטים בשיח ומנהיגות פדגוגיים ובפיתוח כלים מעשיים לקידום שיח פדגוגי פורה בקהילות למידה.
ראו לדוגמה את חוברת הכלים למורות מובילות כאן: https://in.bgu.ac.il/humsos/pedagogy/DocLib1/hashkafa-tools-2.pdf
דיאלוג לימודים פורה.jpgלמידה משמעותית באמצעות דיאלוג לימודי פורה
קידום הוראה דיאלוגית בכיתות הלימוד בשיעורי שפה באמצעות פיתוח כלים ומשאבי למידה וליווי מורות בפיתוח מקצועי. במהלך התוכנית פיתחו מדריכות, מורות שפה וחוקרים (שותפות בין האוניברסיטאות בן גוריון, העברית ותל אביב) יחידות לימוד על פי עקרונות דיאלוגיים. התהליך התבסס בין היתר על המחקר בתחום ההוראה הדיאלוגית ועל התנסותן של מדריכות ומורות ביחידות הלימוד ובמשאבי למידה ובחינה של דרכי הוראתן בכיתה ושל דילמות העולות מתוך ההוראה. ניתן להתרשם מחוברת הכלים כאן: https://tinyurl.com/y5t7tzs3
פדגוגיה בישראל.jpgפדגוגיה בישראל: פעילות שיח בכיתות הלימוד
הפרויקט התמקד בניתוח פרקטיקות למידה והוראה בשיעורי שפה, והבנת תפיסות המורים אודותיהן בשיעורי שפה, בכיתות בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-עברי. ממצאי המחקר התגבשה תמונה מקיפה של המציאות בכיתות: הדרך שבה מתנהלים השיעורים, הפעולות הננקטות במהלכם, התכנים הנלמדים, השאלות ששואלות המורות, המטלות שהתלמידים מתמודדים איתן, ומבנה ההשתתפות בשיח. ממצאי המחקר והשלכותיו הוצגו ונדונו במסגרת עשרות קבוצות של מורים, מנהלים, מפקחים ומעצבי מדיניות חינוכית בישראל. ניתן לעיין בדו"ח המפורט כאן: https://tinyurl.com/ut236hrp