• ​​תמונת אווירה נוף אוניברסיטה
 • ​​​מועצת הפקולטה

  מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של הפקולטה ובה חברים כל חברי הסגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה, ונציגי הסגל בדרגת מרצה. כן חבר בה בתוקף תפקידו רקטור האוניברסיטה. מועצת הפקולטה דנה בכל ענייני ההוראה והמחקר של הפקולטה, ולפניה מובאות לדיון ההצעות להנהגת תכניות לימודים חדשות, הנהגת מגמות ומסלולי לימודים חדשים וכן הצעות לחידוש או לשינוי כללים קיימים שאושרו על ידה.

 • בראש הפקולטה עומד דיקן הפקולטה, האחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה ולמוסדותיה האקדמיים, הארגוניים והמנהליים, וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה.


 • ועדת הוראה של הפקולטה – תואר ראשון

  ועדת ההוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן, לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי תואר ראשון, דנה בהצעות לתוכניות לימודים חדשות, מקצועות ותקנות חדשות. לפניה מובאות גם בקשות של סטודנטים בנושאים החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות והטעונים דיון מיוחד. כמו- כן מובאים בפניה ערעורים על החלטות שנתקבלו על-ידי המחלקות, או מזכירות הפקולטה, וכן על החלטות ועדות הקבלה, או ועדות משנה אחרות שלה.


 • ועדת לימודי מוסמכים – תואר שני

  הועדה עוסקת בתכנון ופיתוח הלימודים לתואר שני, אישור תכניות לימודים, אישור נושאי לימוד, אישור קבלת סטודנטים, אישור הפסקת לימודים, ואישור זכאות לתואר "מגיסטר".


 • מזכירות פקולטית לענייני סטודנטים

  המזכירות מטפלת בנושאי המנהל האקדמי של הסטודנטים, ובכלל זה: סדרי לימודים, תכניות לימודים, ייעוץ והרשמה למקצועות, טיפול בפניות אל ועדת ההוראה הפקולטית, אישורי לימודים ועוד.

 • פניות והצעות לשיפורים

 • צוות עובדי הפקולטה עושה ככל יכולתו לסייע לסטודנטים. חרף מאמצים אלה ייתכן והסטודנט נתקל לעתים בבעיות או בחוסר יעילות. במקרים אלה מתבקשים הסטודנטים לפנות לבעלי התפקידים היכולים לעזור להם, ובכך לשפר את השרות, ולמנוע תקלות דומות בעתיד.

 • הכתובת הראשונה לכל ברור,  תלונה והצעה הוא העוסק הישיר בנושא. אנו מקווים שהסטודנטים ימצאו בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב, ושמרבית הבעיות תיפתרנה בשלב זה.

באותם מקרים בהם אין התשובה מספקת ניתן לפנות כדלקמן:

 • בענייני לימודים: ליו"ר ועדת הוראה מחלקתית

 • ​בנושאי מנהל אקדמי: לראש מנהל​ הפקולטה

לרשותכם תיבת הצעות בפתח מזכירות הפקולטה לענייני סטודנטים