About1.png

 • ראשיתה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ב"מכון להשכלה גבוהה בנגב", שנוסד
  בשנת 1964 על ידי קבוצה מתושבי באר-שבע, במטרה לקדם ולפתח את הנגב,
  המונה היום כ-9% מתושבי המדינה. קבוצה זו בקשה להקים באזור מרכז לתרבות
  ולמדעים, אשר יעודד התפתחותה של חברה מודרנית, משכילה וטכנולוגית.
 • בסתיו 1969 הכריז שר החינוך והתרבות רשמית על הקמת אוניברסיטת הנגב,
  ובדצמבר 1973 עם מותו של דוד בן גוריון, הוסב שמה ונקראה אוניברסיטת בן
  גוריון בנגב.
 • ב-1964 החלו הלימודים במדעי הביולוגיה. שנה לאחר מכן, ב-1965, במדעי
  ההנדסה ובמדעי הרוח והחברה, וב-1970 בגיאולוגיה ובמדעים המדויקים.
 • ביוני 1972 הוסמכה הפקולטה למדעי הטבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
  להעניק לבוגריה תואר ראשון, "בוגר למדעים" (.B.Sc).
 • באוקטובר 1974 הוסמכה הפקולטה להעניק תואר שני "מגיסטר למדעים" (.M.Sc).
 • ביולי 1978 הוסמכה אוניברסיטת בן גוריון בנגב ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
  להעניק תואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) לכל מחלקות הפקולטה למדעי הטבע.
 • אוניברסיטת בן גוריון בנגב הוסמכה ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים
  "בוגר", "מוסמך" , "דוקטור לפילוסופיה" בפקולטה למדעי הטבע, בפקולטה
  למדעי ההנדסה, בפקולטה למדעי הבריאות ובפקולטה למדעי הרוח והחברה.
  לניהול הוסמך להעניק תואר "בוגר" ותואר "מוסמך" במנהל עסקים (M.B.A).
  בית הספר
 • שנת הלימודים הראשונה נפתחה בהשתתפות 50 תלמידים. בשנת הלימודים תשס"ו
  הגיע מספר תלמידי האוניברסיטה לכ-17,000, מהם כ-11,000 לתואר ראשון,
  כ-5000 לתואר שני וכ-1000 לתואר שלישי.