$$News and Reports$$

10 נוב' 2021

​​​​                                            ​לכבוד חברי וחברות הסגל בפקולטה למדעי הרוח והחברה.

        אנו שמחים לברך את הזוכים במענקי הקרן הדו לאומית BSF 2021-2022

        * פרופ' יואלה ברבי-מאיר  מהמחלקה לפסיכולוגיה על המחקר בנושא Trustworthiness gap in negotiations

        * פרופ' רועי זולטן מהמחלקה לכלכלה על המחקר בנושא Judging responsibility under uncertainty

ברכות חמות


     פרופ' דוד וטשטיין                                                                                                                           פרופ' נירית בן-אריה דבי

            דיקן                                                                                                                                        משנה דיקן לעינייני מחקר