logo.png

קול קורא 2017
להגשת פרויקטים למימון במסגרת תוכנית לקידום מחקר רב-תחומי (מולטי - דיסציפלינרי) בין הפקולטה למדעי הרוח והחברה לשאר הפקולטות
כללי:
לשכת סגן הנשיאה ודיקן למחקר ופיתוח והפקולטה למדעי הרוח והחברה מעוניינים לעודד ולקדם פעילות מחקרית רב תחומי ולממן פרויקטים בנושאים בתחומי מדעי החברה והרוח תוך שילוב והרחבת התחום/המגמה עם שותפי מחקר מכלל הפקולטות הנוספות באוניברסיטה.
 4 מענקים יוענקו להצעות מחקר בינתחומיות המשלבות חוקרים מפקולטות שונות ועד 2 מענקים נוספים יוענקו להצעות מחקר בינתחומיות שישלבו בין חוקרים ממדעי הרוח וחוקרים ממדעי החברה, בתנאי שהמחקר המוצע אכן יהיה מחקר שמשלב תחומים דיסציפלינריים השונים במהותם.
המטרה הינה שהזוכים למימון במסגרת זו, יגישו במהלך השנה הקלנדרית מתחילת הפרויקט, בקשות למימון ממקורות חיצוניים, עם עדיפות לקרנות מחקר תחרותיות.
התקציב אשר יוקצה לכל פרויקט במסגרת תוכנית זו הינו: 15,000 $, בסה"כ יזכו למימון 5 עד 6 פרויקטים.
החוקרים המשותפים מפקולטה שונה ממדעי הרוח והחברה, יבדקו את נכונות פקולטת האם שלהם להשתתף או להגדיל את מימון הפרויקט. הערה: ניתן להגיש גם מבלי לקבל התחייבות מימון מפקולטה אחרת, מראש.
 
תנאי הסף:
רשאים להגיש הצעת פרויקט לקול הקורא מציעים אשר עומדים בתנאי הסף להלן:
1.      חבר סגל אקדמי בכיר בלבד המשתייך לפקולטה למדעי הרוח והחברה ויהווה חוקר מוביל להגשה (ושלא זכה במימון במסגרת הקול קורא הרב-תחומי לשנת 2016) ניתן לצרף תלמידי מחקר במסלול דוקטורנט ו/או פוסט-דוקטורנט, ויש לשלב חוקר מוביל נוסף שהוא חבר סגל אקדמי בכיר/ קליני מפקולטה אחרת.
2.      מספר החוקרים המובילים בהגשת הפרויקט למימון הוא שניים לפחות.
3.      תינתן העדפה מסוימת לפרויקטים בנושאים עיוניים, אך אין להסיק מכך שזהו תנאי הכרחי למימון הפרויקט המוצע.
4.      בחירת הפרויקטים שימומנו תקבע בראש ובראשונה על פי הערכות האיכות המדעית ומידת שיתוף הפעולה המכוונת לפרויקט רב-תחומי, אשר ישפטו על סמך פרטי ההצעה.
הגשת הצעה:
1.      מועד הגשה אחרון: 23.4.2017 הגשת ההצעה תשלח כקובץ אל נעה שרי, מתאמת תמיכת מחקר מייל: chopin@bgu.ac.il    או דרך האתר, קישורית: http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/default.aspx.
יש לציין בכותרת  Project H&S 2017 כולל טופס פנימי להגשת הצעת פרויקט, שניתן להוריד מאתר האינטרנט של הפקולטה – פרויקט מחקר רב תחומי (קישורית לעיל).
2.      ההצעה תוגש בשפה האנגלית  עד 3 עמ' פונט 11, מבנה ההצעה יכלול:
א. שם הפרויקט
ב. שמות החוקרים המובילים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה הנוספת, שמות החוקרים הנוספים ו/או שמות הדוקטורנט/פוסט דוקטורנט ו/או שמות מומחים יועצים (הערה: לשמות המומחים היועצים, יש לצרף כתב הסכמה מטעמם)
ג. תיאור הפרויקט: מטרות ויעדים, חשיבות מדעית, תוכנית המחקר ומתודולוגיות נבחרות.
ד. מסגרת תקציבית לצרכי הפרויקט המוצע כולל פירוט: שכר, מלגות, עוזרי מחקר, ציוד, שאלונים, ראיונות וכיוצ"ב.
ה. מקורות חיצוניים שהחוקרים עתידים להגיש אליהם בקשות מימון.
ו. כל חוקר מוביל יצרף להצעה כנספחים: רשימת פרסומים ב- 5 שנים האחרונות ורשימת מענקי מחקר פעילם ב- 5 שנים האחרונות
 
הערה: פרויקט שימומן במסגרת תוכנית זו, מתחייבים להגישו למימון מקורות חיצוניים במהלך שנה קלנדרית מתחילת הפרויקט בפועל. כמו כן, להגיש דיווח על התקדמות הפרויקט כולל הגשות לקרנות מחקר ולפרסומים.
 
מיון והערכת ההצעות:
שלב ראשון: ההצעות תעבורנה הליך של מיון, בדיקה והתאמה לקריטריונים שהוצגו לעיל, על ידי ועדה פנים פקולטית – בשבוע של 23.4.2017
רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף, יועברו לשלב השני: שליחה לסוקרים שיבחרו בהתאם לתחום הצעת הפרויקט, אשר יבחנו, יעריכו וידרגו את ההצעה.
ההצעות שידורגו גבוה (יקבעו בשבוע של 23.5.2017) יוצגו במעמד "כנס פרויקטים" שיתקיים בתאריך 15.6.2017– יום מצגות פתוח לקהל האוניברסיטה, בו החוקרים יציגו בפני ועדת שופטים, את הצעת הפרויקט.
במסגרת קול קורא זה יזכו למימון של 15,000$ בסה"כ 5 עד 6 פרויקטים אשר יוערכו מידי שנה לצורך המשך מימונם ע"פ דו"ח התקדמות מדעי ותקציבי.
 
שאלות ופניות:
נציגת הפקולטה לשאלות, בירורים והגשת ההצעה, הינה: גב' נעה שרי, מתאמת תמיכת המחקר בפקולטה דואר אלקטרוני: chopin@bgu.ac.il  או טלפון 08-6428775 או נייד: 050-202-9705
פרטים נוספים ניתן למצוא בקישורית: http://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
comme chez soi
בהצלחה
 
פרופ' דן בלומברג                                 פרופ' חיים היימס                                  פרופ' דני פילק
סגן הנשיאה ודיקן למו"פ                       דיקן                                                      משנה לדיקן לענייני מחקר
אוניברסיטת בן גוריון בנגב                     הפקולטה למדעי הרוח והחברה             הפקולטה למדעי הרוח והחברה