​דוקטורנטים בעלי מנוי במחלקה:

בקשתך חייבת להגיע לפחות חודש ימים לפני מועד ההשתלמות.

ליוצאים להשתלמות שהמימון יבוא מהקרן לקשר מדע, תקציבי מחקר יש להגיש בקשה

בטופס המיועד "יציאה להשתלמות סגל אקדמי זוטר מן המניין"

להלן הקישור לטופס הבקשה:

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/forms.aspx

טופס מס' 3" יציאה להשתלמות סגל אקדמי"

לאחר חתימת מנחה ורמ"ח יש להגיש את הטופס למדור סגל אקדמי זוטר.​


ליוצאים להשתלמות שהמימון יבוא מהקרן המרכזית לגמלאים, מהקרן לקשרי מדע או/ו

מקרן תקציב מחקר

להלן הקישור לטופס הבקשה ולהנחיות:

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/forms.aspx​

טופס מס' 31 " קבלת סיוע מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים"

לאחר חתימת מנחה ורמ"ח יש להגיש את הטופס למזכירות אקדמית.

יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הרלבנטיים בהתאם להנחיות, במידה והנסיעה במהלך

הסמסטר ובתקופת הבחינות יש להחתים את מורה הקורס ולקבל הסכמתו למ"מ בהוראה או

להיעדרות בתקופת הבחינות בטרם העברת הטופס לאישור ראש המחלקה.


דוקטורנטים מלגאים בלבד (ללא מנוי במחלקה):

הגשת בקשה בטופס המיועד לסיוע מהקרן המרכזית למלגאים ו/או מתקציב מחקר.

בקישור:

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/forms.aspx ​

טופס מס' 31 " קבלת סיוע מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים"

לאחר חתימת מנחה ורמ"ח יש להגיש את הטופס למזכירות אקדמית.

תלמידי תואר שני

תלמידים יוכלו להגיש בקשה בסמסטר ב' ובשנה השנייה ללימודיהם.

הגשת בקשה בטופס המיועד לסיוע מהקרן המרכזית למלגאים ו/או מתקציב מחקר

בקישור:

http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/forms.aspx 

טופס מס' 31 " קבלת סיוע מקרן ההשתלמות המרכזית למלגאים"

לבקשה יש לצרף:

מכתב התחייבות להמשך לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה

מכתב המלצת הדיקן

לפרטים באתר מזכירות האקדמית

pdf.למלגאים_הנחיות/http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/study_fund