​​​​​​​ SubBanner150.jpg

​המחקר המתבצע במחלקה למדעי החיים מתפרש על פני מספר רב של תחומים הכוללים מחקרים מהרמה האטומית ועד הרמה המערכתית. סטודנטים המעוניינים לבצע תואר שני או שלישי במחלקה יבחרו מנחה מהסגל האקדמי של המחלקה, מתוך רשימת חברי הסגל, על פי תחומי העניין של כל אחד. בתאום עם המנחה כל סטודנט יידרש לבצע מחקר מקורי, בנוסף למילוי אחר הדרישות האקדמיות של התוכנית לתואר שני או שלישי (כפי שמפורטת בשנתון הלימודים). 


התואר המוענק בסיום לימודי התואר השני הוא M.Sc. במדעי החיים ובסיום לימודי התואר השלישי מוענק תואר Ph.D.

All departmental courses will be given in English in case one or more of the students is not a Hebrew speaker.