banner_10.jpg

 • אקולוגיה תואר שני ושלישי
  המחלקה למדעי החיים מציעה תואר שני במדעי החיים עם התמחות באקולוגיה ותואר שלישי בפילוסופיה. אנו מציעים לסטודנטים את מספר הקורסים האקולוגיים הגדול ביותר בארץ (35 קורסים) המכסה מגוון רחב מאד של נושאים אקולוגיים. תוכנית הלימודים כוללת הרחבת הידע הבסיסי באקולוגיה של אוכלוסיות, חברות ואקולוגיה אבולוציונית והרחבה לנושאים אקולוגיים נוספים. כמו כן ניתן דגש ללימוד של קורסים מתקדמים בשיטות של איסוף וניתוח נתונים. עבודת המחקר נעשית במעבדה של אחד מחברי הסגל של המגמה. עבודת המוסמך נעשית בשיתוף פעיל של המנחה. גם בעבודת הדוקטורט שותף המנחה אך מצפים מהסטודנט ליותר עצמאות. הקשר בין חברי הסגל והסטודנטים הוא בלתי אמצעי המעודד שאלות, עזרה ושיתופי פעולה.
 • קורסי חובה**
  אקולוגיה של אוכלוסיותאקולוגיה אבולוציונית
  סדנה באקולוגיה ומדעי הסביבהשיטות מחקר באקולוגיה
  אקולוגיה של חברותשאלות מרכזיות באקולוגיה
  סמינר אקולוגיהעבודת גמר
   
 • בחירה מוגברת (לפחות 2 קורסים)**
  פיזיולוגיה אקולוגית אקולוגיה אבולוציונית של גמישות התפתחותית אקולוגיה של יחסי צמחי ובע
  מודלים מתמטיים לחקר התנהגות בע"ח אקולוגיה של מערכות פרקים באקולוגיה התנהגותית
  אקולוגיה מרחבית
   
 • קורסי בחירה **
  נושאים מיוחדים באקולוגיהפרקים באקולוגיהיחסי עטלפים וחרקים במדבר
  יחסי צמח בעלי חייםאקולוגיה של עכבישנייםניהול מערכות אקולוגיות בישראל
  ביואנרגטיקה ומטובוליזים של עופות ויונקיםאקולוגיה מתמטיתאגרואקולוגיה
  אקולוגיה וביולוגיה של חרקיםשיטות כמותיות באקולוגיה ימיתאקולוגיה אבולוציונית של טפילות
  ושאים נבחרים באקולוגיה ב'אקולוגיה של שמירת טבעגנטיקה של שמירת טבע
  אקולוגיה של מן ומיניותשיטות אקולוגיות מודגמות במחקרי זוחליםמחנה אבולוציה
  אקולוגיה של הצומחפרקים נבחרים באקולוגיהתבנית צומח ואקולוגיה מרחבית
  ביוגיאוגרפיה מקרואקולוגיה
   
** מספר הקורסים ותוכנם עשויים להשתנות בהתאם לצרכים וליכולות התקציביות של המחלקה.
 
All departmental courses will be given in English in case one or more of the students is not a Hebrew speaker.