​​​​SubBanner180.jpg​​

​התוכנית משותפת לשתי המחלקות מדעי החיים מהפקולטה למדעי הטבע והמחלקה לפסיכולוגיה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה

חקר המוח וההתנהגות מהווה אחד מהאתגרים העיקריים של האנושות בדורנו.
התנהגות היא המוצר הסופי בשרשרת סבוכה של תהליכים ביולוגיים וסביבתיים, שתחילתם ברמת הגן והחלבון, וסופם בתפקודו של האורגניזם השלם. במובן זה, שני התחומים תלויים זה בזה וקשורים קשר הדוק. לימודי ביולוגיה מאפשרים לפסיכולוגים לחקור היבטים מולקולאריים ופיסיולוגיים של התנהגויות שונות, כגון זיכרון, מצבי לחץ וחשיבה. מאידך, לימודי פסיכולוגיה מספקים לביולוגים כלים ושיטות מחקר נוספות לחקור השפעות התנהגותיות של גנים, תרופות ותהליכים ביולוגיים טבעיים (כגון הזדקנות, שינויים הורמונאליים וסביבתיים). ללא גישה למדעי הביולוגיה, דרכם של חוקרי הנפש חסומה כלפי התהליכים האורגניים, בכיוון הבנת המנגנונים המולקולאריים והפיזיקאליים ברמת התא והמערכת. ללא גישה למדעי ההתנהגות, דרכם של חוקרי החיים חסומה כלפי התהליכים האינטגרטיביים, לעבר הפונקציות הקוגניטיביות. מטרת התוכנית היא לשלב בין שתי הדיסציפלינות כדי לאפשר לעוסקים בהיבטים השונים של חקר המוח וההתנהגות והבסיס הביולוגי של ההתנהגות, מבט מעמיק ורחב על מגוון התופעות הקשורות בתפקוד המוח ובקרתו על ההתנהגות.  ​

​תלמידים שיסיימו בהצלחה תוכנית זו יקבלו כלים יסודיים הן בביולוגיה והן בפסיכולוגיה ויוכלו להמשיך בתארים מתקדמים בכל אחד מהתחומים

  • התואר שיוענק לבוגרי התוכנית הוא - B.Sc. פסיכוביולוגיה​ .
    הקבלה לתוכנית תהיה בהתאם לתנאי הקבלה של שתי המחלקות (פסיכולוגיה ומדעי החיים).

  • למידע נוסף ניתן לפנות:

    לראש התוכנית , פרופ' אברהם צנגן – 08-6472646
    לרכזת סטודנטים , איריס ראובן – 08-6461344


  • תוכנית הלימודים מפורט​ת בשנתון הפקולטה למדעי הטבע

  • קישור לשנתון הפ​קולטה.