הוראות כלליות

 • פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית, מותנית במספר נרשמים מינימאלי כפי שנקבע לקורס או לתוכנית. לא נרשמו די תלמידים לתוכנית או לקורס - רשאי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ להודיע על דחיית מועד פתיחת הלימודים או ביטולם.
 • החלטת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בדבר קבלת תלמיד ללימודים יכול שתתבסס בין היתר על  תנאי סף, מבחני מיון, ראיון אישי וכד'. המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ רשאי לקבל תלמידים נוספים במהלך התוכנית/קורס.
 • המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ רשאי להורות על הפסקת לימודיו של כל תלמיד, בין היתר  מסיבות של אי עמידה בדרישות פדגוגיות, אי-התאמה, במקרים של התנהגות בלתי הולמת או אי-עמידה אחרת בדרישות הקורס או התוכנית או תקנוניה הכללים של האוניברסיטה, מכל סיבה שהיא.
 • בכל שלב רשאי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  לשנות או להתאים, לפי שיקול דעתו, מרצים או נושאי לימוד.
 • לוח הזמנים וסדר הלימודים של הקורס או התכנית נתון לשינויים מעת לעת.
 • כללו הקורס או התוכנית מטלות פרויקט או פרקטיקום - הרי שהשעות לביצוען הינן עבודה על בסיס עצמאי, אישי/קבוצתי.
 • נקבעו לגבי קורס או תכנית ספציפיים, כללי הרשמה וחיוב - יגברו אותן הוראות על האמור בכללי  ההרשמה הכללים.
 • על התלמיד להיות נוכח בשיעורים בקורס או בתוכנית וכן לעמוד במטלות שיידרש לכך.

גמול השתלמות

 • המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מוכר על-ידי משרד החינוך כ"מוסד מאושר" לצורך גמול השתלמות.
 • באחריות המשתתף לבחון  את זכאותו  הפרטנית לגמול השתלמות.
 • קורס המוכר לגמול השתלמות, ינוהל באופן שמקנה גמול השתלמות לזכאים לכך, רק אם נרשמו די משתתפים המעוניינים לקיימו לגמול השתלמות. המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ יודיע על ניהול הקורס לגמול השתלמות בכתב ללומד.

בכל מקרה אחר - גם קורס שהוכר באופן עקרוני לגמול השתלמות, אינו מנוהל ככזה ולתלמידים לא תהיה כל טענה כלפי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשל כך.

מסר המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ הודעה כי הקורס מנוהל לגמול - על כלל הלומדים בקורס לחתום על מידעון נהלי הגמול עם תחילת הקורס ולעמוד בהוראותיו.

זכאות לתעודה

 • תעודת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תינתן לתלמיד שיעמוד בהצלחה במטלות הקורס או התוכנית ועמד בחובת הנוכחות, כלומר נכח בלפחות ב- 80% מסך שעות הלימוד בקורס או התוכנית. (ההיעדרות לגיטימית בשיעור שלא יעלה על- 20% משעות הלימוד כוללת היעדרות עקב מילואים, מחלה וכו'). מקרים חריגים יועברו לבחינה של ועדת הוראה של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ שהחלטתה תהיה סופית בעניין.
 • תעודת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בקורס או בתוכנית המנוהלים לגמול השתלמות, יינתנו  בכפוף לעמידת המשתתף בנהלי גמול ההשתלמות. זכאות לתעודה המוכרת לגמול,  תוענק למשתתף על-פי כללי הגמול.
 • מובהר כי לגבי כל תלמיד בכל מסלול – לא תינתן תעודת סיום לתלמיד שלא שילם את כל חובותיו למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.
 •  

שכר לימוד

דמי רישום

דמי הרישום אותם יש לשלם במעמד ההרשמה הנם:

 • סך של 150 ₪ לקורסים ששכר הלימוד בהם הוא עד 1,500 ₪.
 • סך של 250 ₪ לקורסים ששכר הלימוד בהם הוא מעל 1,500 ₪ ועד 1,850 ₪.
 • סך של 300 ₪ לקורסים ששכר הלימוד בהם הוא מעל 1,850 ₪ ועד 5,000 ₪.
 • סך של 500 ₪ לקורסים ששכר הלימוד בהם הוא מעל 5,000 ₪.

דמי הרישום נכללים במחיר הקורס, תשלום יתרת שכר הלימוד תוסדר לפני תחילת הקורס.

 

אופן התשלום

▫️ כרטיס אשראי

פריסת התשלומים בכרטיס אשראי תהיה בהתאם לקבוע בכל קורס או תוכנית. פריסת תשלומים רחבה יותר אפשרית בתשלום בהסדר קרדיט.

▫️ המחאה

תשלום בהמחאה יש להסדיר עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס או התוכנית. פריסת התשלומים תהיה בהתאם לקבוע בכל קורס או תוכנית. את ההמחאות יש לרשום לפקודת "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב".

▫️ מזומן

תשלום במזומן ניתן לבצע במשרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בלבד. אין  לשלוח מזומנים בדואר. תשלום במזומן יש להסדיר עד שלושה שבועות לפני פתיחת הקורס או התוכנית.

▫️ העברה בנקאית

תשלום באמצעות העברה בנקאית ניתן לבצע באמצעות: בנק הפועלים, סניף אוניברסיטת בן-גוריון, חשבון 6500, סניף 12-547. יש להציג בפני המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ אסמכתא על העברת התשלום.

 

▫️ התחייבות מוסדית

התחייבות של מקום עבודה או גורם מממן אחר יש להעביר עם טופס ההרשמה ומכתב התחייבות מטעם הגוף המממן. ההתחייבות תכיל את פרטי הקורס או התוכנית, פרטי המשתתף, איש הקשר אצל הגורם המממן וכן את שם וחתימת מורשה החתימה במוסד הראשי לאשר התחייבות זאת (טופס התחייבות מוסדית.pdfלטופס התחייבות מוסדית).

 

▫️ ניכוי משכר

עובדי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יכולים לשלם עבור הקורס באמצעות חיוב תלוש השכר. על העובד למלא טופס "ניכוי משכר" ולהעבירו חתום למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ (לטופס "ניכוי משכר".
ביצוע התשלום כאמור, מותנה באישור וחתימת מדור שכר באוניברסיטה.

 

▫️ הנחות

הנחה לנרשם הזכאי לכך, תינתן  מהמחיר המלא של הקורס או התוכנית. אין כפל הנחות. למדיניות הנחות

 אופן תשלום ו/או פירוט תשלומים אחר, אם נקבעו במסגרת קורס או תוכנית ספציפיים -  גוברים על הוראות התשלום הכלליות.
ההנחות אינן תקפות לקורסים אקדמיים לשומע חופשי ו/או צבירת נק"ז.

 

ביטול הרשמה, חיוב והחזרי שכר לימוד

 • דמי הרשמה לא יוחזרו בשום מקרה.
 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית עד שבוע לפני תחילת הלימודים יהא זכאי להחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה.
 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית שבוע לפני תחילת הלימודים ועד לאחר המפגש הראשון, יהא זכאי להחזר כספי של שכר הלימוד בניכוי דמי הרשמה, 5% ממחיר הקורס ועלות ספרי הלימוד.
 • תלמיד שיבטל השתתפותו בקורס או בתוכנית לאחר המפגש השני ואילך לא יהא זכאי  להחזר כספי של שכר הלימוד.
 • כביטול השתתפות תחשב רק הודעה בכתב למרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, בדואר אלקטרוני או בפקס, ובלבד שקבלתם אומתה טלפונית. המועד הקובע הינו מועד קבלת ההודעה.  
 • למרות האמור לעיל, במקרה של ביטול הקורס או התוכנית על-ידי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, יוחזר לתלמידים שנרשמו שכר הלימוד במלואו, כולל דמי הרשמה, ככל ששולם על-ידם, והם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו.

 

לקבלת פרטים ולהרשמה:

משרדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ-אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: בניין סם גורובוי (30), קומת קרקע, חדר 3, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע.
טלפון רב קווי: 08-6472626; פקס: 08-6477386. משלוח מכתבים: המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, ת.ד 653, באר-שבע, מיקוד 84105.