ללימודי תואר מוסמך במסלול הכללי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:

1. בעלי תואר בוגר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו"ל בציון ממוצע של 80 לפחות.

2. בעלי תואר בוגר במחלקה אחרת באוניברסיטה בן –גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר בוגר הוא 80 לפחות. סטודנטים אלה יחויבו בלימודי השלמה כפי שייקבע על בסיס פרטני על-ידי הועדה למוסמכים של המחלקה.

 

ללימודי תואר מוסמך במסלול המחקרי יכולים להתקבל המועמדים הבאים:

1. בעלי תואר בוגר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, או באוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו"ל בציון ממוצע 85 לפחות.

2. בעלי תואר בוגר במחלקה אחרת באוניברסיטה בן –גוריון בנגב, או אוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ או בחו"ל, שממוצע הציונים שלהם בכלל הלימודים לתואר בוגר הוא 85 לפחות וזאת לאחר שסיימו את לימודי ההשלמה במחלקה כמפורט בסעיף א2 לעיל.

3. תלמידי תואר שני במסלול הכללי שהשיגו ציון ממוצע של 85 לפחות בקורסי התואר השני שלמדו עד  למעבר למסלול המחקרי.

4. מוסמכים בלימודי המזרח התיכון במסלול הכללי שממוצע ציוניהם בתואר שני 85 לפחות.

 

תנאי קבלה נוספים למסלול המחקרי:

א. המלצת מרצה מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון (או ממחלקה/אוניברסיטה אחרת במקרה של מועמדים שלמדו תואר ראשון במחלקה/אוניברסיטה אחרת) אשר המועמד הגיש לו עבודת סמינר או פרו"ס בלימודי התואר הראשון. מועמדים שהחלו לימודי תואר שני במסלול הכללי יגישו המלצה של מרצה מהמחלקה שהגישו לו עבודת סמינר לתואר שני. (*)

ב. ראיון קבלה.

ג. נושא לכתיבת תזה וחתימת מרצה מסגל המחלקה ללימודי המזרח התיכון המוכן לשמש מנחה. תלמידים הפונים להתקבל לתואר שני במסלול המחקרי עם סיום לימודי התואר הראשון יוכלו להתקבל לשנה הראשונה בלימודי המסלול המחקרי ללא נושא ומנחה לתזה, בתנאי שעד תום השנה יגבשו נושא למחקר, ישיגו הסכמת מרצה מהמחלקה להנחותם ויגישו הצעת מחקר (בהתאם לתקנון הפקולטה).


 

(*) טפסי המלצה למסלול המחקרי והנחיות נוספות ניתן לראות באתר המחלקה.