shutterstock_1245379747.jpg​​

כולל ליווי והדרכה של פרקטיקום 

השימוש בעבודה קבוצתית, המעודדת תהליכי התפתחות והשגת יעדים, צובר תאוצה וגולש לתחומי עיסוק רבים. מנחה הקבוצה נדרש להכיר את הכוחות והתהליכים הפועלים בתוך קבוצה כדי להבין את השפעתם על התנהגויות המשתתפים בה וכדי לדעת כיצד לרתום אותם לתהליך העבודה ומטרותיה. 

מטרות הקורס

​ הקניית ידע תיאורטי והתנסותי הכולל רכישת כלים ומושגים מעולם הקבוצות, הבנת הדינאמיקה הקבוצתית והכרת מנגנונים קבוצתיים

הרכשת מיומנויות וכלים להנעת תהליכים בקבוצה, למידת כוחה של הקבוצה והשימוש בה לשם השגת המטרות והיעדים למענם הוקמה

 פיתוח מיומנויות אישיות, כלי הנחייה וזהות מקצועית, באמצעות למידה והתנסות מעשית בשלבי ההנחיה השונים ובכלל זה בנייה והנחיית קבוצה בשדה בליווי והדרכה של סגל ההוראה 

 • רכזת  אקדמית ומרצה  

 •  
 • גב' חוה קדוש ,M.S.W, פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומטפלת קבוצתית, לשעבר יו"ר מקצועית של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.


  מרצי הקורס  


 • מנחי קבוצות בכירים ומרצים מהאקדמיה וביניהם גב' חוה קדוש ומרצים אורחים נוספים המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי.

 • בין הנושאים בקורס


 • עיקרי התיאוריות ומושגי היסוד בתחום
  • מקומה של הקבוצה בחיי הפרט ע"פ הגישות הפסיכולוגיות 
   פסיכואנליזה, סוציולוגיה, הגישה פמיניסטית והגישה הנרטיבית
  • ביון – הקבוצה כשלם / שתי קבוצות בחדר
  • יאלום – כאן ועכשיו / שם ואז
  • פוקס – מורכבותה של התקשורת הקבוצתית
  • שוץ – צרכים ושלבים התפתחותיים
  • סטינג – משמעויותיה של המסגרת
  • גשטלט – יחסי גומלין בין השלם לחלקיו / דמות ורקע
  • עולם הלא מודע בקבוצה​

 • תהליכים ומנגנונים בקבוצה
  • מיקוד
  • קונפליקט
  • התנגדויות
  • מערכת איזונים
  • מוקד הזהות בקבוצה ותהליך התפתחותו
  • יחסים מקבילים, הדהוד, השתקפויות
  • היבטים של הסמכות והשפעותיה

 • גורמים בקבוצה
  •  המשתתפים - תפקידים, השפעת הקבוצה על המשתתפים, תרומת הפרט לשלם והיחסים בקבוצה
  •  המנחה - תפקידי המנחה והשפעתו על ההתפתחות הקבוצתית, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים.

שיטת הלימוד  

הלמידה בקורס כוללת את עקרי תיאוריות והמושגים בתחום, התנסות בדינמיקה קבוצתית, הקנייה של מיומנויות אישיות ובינאישיות, מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים מגוונים.

הקורס נלמד בדרך של למידה סדנאית והתנסותית מתוך החוויה הקבוצתית, הנחיית עמיתים, התנסות בשדה וביצוע פרקטיקום מונחה.

למידה התנסותית המשולבת בתוכנית הלימודים

השתתפות פעילה בקבוצה דינאמית, אנליטית קצרת מועד

כחלק מהלמידה השוטפת, ​המשתתפים חווים מימדים שונים של הכוחות המגוונים הפועלים בקבוצה, באמצעות השתתפות פעילה בקבוצה דינאמית. 

 • הנחיית עמיתים

המשתתפים מתנסים בהנחיית קבוצה בשלב הנחיית העמיתים, המאפשר למשתתפים הנחייה של קבוצה ותרגול הידע והכלים שנלמדו בקורס, תוך קבלת הכוונה ומשוב ממנחת הקורס ומהעמיתים לקבוצה.                               

 • פרקטיקום מונחה

תהליך מובנה בקורס המלווה את המשתתף בבניית קבוצה והנחייתה בהדרכה שוטפת של מנחת הקורס.

 • בניית קבוצה והנחייתה

מסגרת של כ-50 שעות להתנסות מעשית בבנייה והנחיית קבוצה בשדה                 

על המשתתף לגבש קבוצה ולהנחותה למשך 10 מפגשים רצופים, לפחות.

על סמך הפרקטיקום ייכתב פרויקט גמר אינטגרטיבי המייצג את ההתנסות המעשית ויישום החומר הנלמד.

אחריות למציאת/בניית הקבוצה חלה על המשתתף בקורס.​

תנאי קבלה 

☑️  בעלי תואר ראשון לפחות מתחום הטיפול.

 • ☑️ ​בעלי ניסיון ורקע מתאים.
   
 •  מקרים מיוחדים יועברו לאישור וועדת חריגים

 •  עמידה בוועדת קבלה - יש לשלוח קורות חיים

לפרטים והרשמה       

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386

דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3

____________________________________________________________________________________________

נהלי לימודים, חיובים והרשמה מפורטים באתר האינטרנט של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ תחת סעיף נהלי הרשמה ולימודים בכתובת: www.bgu.ac.il/uces