arabic.jpg

קהל היעד​

הקורס מיועד לאוכלוסייה שרכשה בעבר ידע בסיסי של השפה ולבוגרי הקורס 'ערבית למתחילים', המעוניינים להעשיר ידיעותיהם בשפה הערבית, בהבנתה ובהכרת ייחודה.

מטרה

התמקצעות הלומדים בשפה במטרה להרחיב את אוצר מילים ולשים דגש על מבנים תחביריים לצורך יצירת משפט תקני ונכון.

בין הנושאים בקורס

•פיתוח והרחבת אוצר המילים
•פיתוח יכולות ההבעה בעל-פה לשם יצירת שיח בערבית
•תבניות לשוניות ומושגים בדקדוק
•הכרות עם התרבות הערבית

שיטת הלימוד

הוראה פרונטאלית, שימוש במערכות שמע

מרצה

מר סאלם אבו רביעה, מרצה לשפה הערבית המדוברת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.​

לפרטים והרשמה

טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​​