$$News and Reports$$

02 ספט' 2021

מלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים מוענקת זו השנה השלישית מטעם המועצה להשכלה גבוהה, וזוכים בה מדי שנה 10 סטודנטים מכל האוניברסיטאות בארץ.

בין הזוכים השנה עידן אטיאס, דוקטורנט במחלקה למדעי המחשב, אשר הינו הזוכה היחיד מאוניברסיטת בן גוריון מתוך 5 מועמדים שהוגשו לות"ת מטעם האוניברסיטה.

עידן מבצע מחקר בהנחייתם של פרופ׳ אריה קנטורוביץ׳ (אוניברסיטת בן-גוריון) ופרופ׳ ישי מנצור (אוניברסיטת תל-אביב). תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים להיבטים הסטטיסטיים והחישוביים של למידת מכונה, כמו גם החפיפה עם תחומים משיקים, כגון אופטימיזציה, תורת המשחקים וניתוח מידע פרטי.

בימים אלה, עידן מתרכז בחקר היסודות של למידת מכונה חסינה (רובסטית). תחום זה, בעל חשיבות הולכת וגוברת, עוסק בבניית מערכות מהימנות המבוססות על למידת מכונה. לדוגמא, התמודדות עם הפרעות (פרטורבציות) בדוגמאות בזמן חיזוי או בקבוצת דוגמאות האימון שמהן האלגוריתם לומד.

כל הכבוד עידן!


Idan_AttiasSmall.jpg