14.9.20 עדכון לשנתון תש"פ – תלמידי שנה ב'

לסטודנטים הלומדים בתכנית הדו מחלקתית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותקשורת ילמדו בתשפ"א במסגרת חובותיהם במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה את קורסי החובה:

102-1-0149 שיטות מחקר איכותניות

102-1-0017 שיטות מחקר כמותיות

פטור משני קורסים אלו בוטל עקב ביטולם של שני קורסים מקבילים במחלקה לתקשורת.

 

בהתאם להחלטת המחלקה לתקשורת יהיה עליהם ללמוד בתשפ"א במסגרת חובותיהם במחלקה לתקשורת את הקורס:

183-1-0097 שיטות מחקר בחקר התקשורת

 

9.2017

לסטודנטים בשנתונים תשע"ח ותשע"ט

סטודנטים הלומדים בתכנית דו מחלקתית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותקשורת ילמדו את הקורסים "שיטות מחקר כמותיות" ו"שיטות מחקר איכותניות" במחלקה לתקשורת.

סטודנטים בשנתונים אלו יקבלו פטור, לא נקודות זכות, מהשלמת הקורסים הבאים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
שיטות  מחקר איכותניות 102-1-0149
שיטות מחקר כמותיות 102-1-0017

את הנק"ז החסר עקב פטור זה, יש להשלים בקורסי הבחירה השונים המוצעים לשנים ב' ו-ג' במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה