לתלמידים במסלול דו מחלקתי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  עם חינוך:

שנתונים תשע"ט ותש”פ 

בשנה א' יש ללמוד במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה:

יסודות הסטטיסטיקה  - 102-1-0078

מבוא לשיטות מחקר -  102-1-0016

סטודנטים אלו יקבלו פטור, ללא נקודות זכות, מהשלמת הקורס "מבוא לשיטות מחקר כמותיות בחינוך" 129-1-1021/1721. יש לבדוק במחלקה לחינוך באלו קורסים יש להשלים את נקודות הזכות בחינוך.

 

בשנה ב' יש ללמוד במחלקה לחינוך:

מחקר חינוכי בשיטות כמותיות – שנה ב' סמסטר א' 129-1-2881

מבוא לשיטות מחקר איכותניות בחינוך- שנה ב' סמסטר ב' 129-1-0102

 

סטודנטים אלו יקבלו פטורים, ללא נקודות זכות, מהשלמת הקורסים  המתודולוגיים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה:

שיטות מחקר כמותיות 102-1-0017 (נלמד בשנה א')   

שיטות מחקר איכותניות 102-1-0149 (נלמד בשנה ב')

את הנק"ז החסר יש להשלים בקורסי הבחירה השונים המוצעים לשני ב' ו-ג', במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה