$$News and Reports$$

20 דצמ' 2021

​​​

​​הפקולטה לניהול מברכת על זכייתם של

ד"ר אופיר רובין וד"ר סתו רוזנצוויג מהמחלקה לניהול מדיניות ציבורית ​בקרן של משרד האנרגיה על מחקרם:

"שימוש בכלכלה התנהגותית לזירוז תהליך מעבר צרכנים ישראלים לכלי רכב בהנעה חשמלית".


ד"ר רוזנצוויג וד"ר רובין מובילים את קבוצת המחקר במדיניות אנרגיה והתנהגות צרכנית בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר​