$$News and Reports$$

29 פבר' 2016
האם יותר נשים בהנהלה בכירה של חברה עסקית, משמעות יותר רווחים?

 פרופ' דפנה שורץ יו"ר מרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רשת ב' | סדר יום עם קרן נויבך 

בדקה 1:38:58​