​​מסמך זה מפרט את נוהל הגשת הבקשה לוועדת האתיקה של הפקולטה לניהול בלבד - 
 
כאמור, ועדת האתיקה של הפקולטה לניהול רשאית לאשר מחקרים, שאינם מקבלים מימון חיצוני, ואשר נמצאים בקטגוריה של שיפוט מזורז (expedite review) בלבד.
בקטגוריית שיפוט מזורז ((expedite review נמצאים מחקרים שאינם מערבים יותר מסיכון מינימאלי, לא כוללים הונאת נבדקים מכוונת, לא כוללים אוכלוסיות רגישות, לא כוללים נושאים רגישים, וכוללים מתן הסכמה מודעת של המשתתפים בניסוי. משמעותו של סיכון מינימאלי היא שהסיכוי ועוצמת הנזק או אי הנוחות הצפויה למשתתפים במחקר, אינה גדולה יותר מאלו שהנבדקים יחוו בחיי היום יום בעת ביצוע מטלות פיזיות או מבחנים פסיכולוגיים שגרתיים. אוכלוסיות רגישות כוללות, אולם אינן מוגבלות לילדים, אסירים, וכיוב'. נושאים רגישים כוללים, אולם אינם מוגבלים לסימפטומים קליניים, מיניות, וכיוב'. אנא זכרו כי מחקר אינו נחשב כסיכון מינימאלי רק משום שהוא מערב סיכון פיזי מינימאלי או לא חודרני. ישנם סוגי סיכון רבים הכוללים בין היתר סיכון כלכלי, תעסוקתי, פלילי, סטיגמות שונות היכולות לדבוק באדם, או הבכתו באופן כללי. אנא קחו בחשבון שיקולים אלו בעת שאתם מעריכים האם המחקר כולל סיכון מינימאלי ואם הועדה תוכל לאשרו.  
מחקרים שאינם נופלים בקטגוריה של שיפוט מזורז, מסיבה זו או אחרת, יועברו לאישור הועדה האוניברסיטאית למחקר וניסויים בהשתתפות בני אדם. מחקר הממומן על ידי קרנות חיצוניות (למשל, ISF, BSF) ומצריך אישור אתי, חייב גם הוא לקבל אישור של הועדה האוניברסיטאית.  על מנת שלא לבזבז את זמנכם, אנא שלחו מחקרים שאינם מתאימים לקטיגורית השיפוט המזורז ישירות לוועדה האוניברסיטאית.
שימו לב, החל משנת הלימודים תשע"ד, על-מנת להגיש בקשה לוועדה הפקולטית או האוניברסיטאית על המגיש לעבור
בחינת CITI  -   להלן הנחיות הרשמה  Registration Instructions   ,ראו פרטים באתר הוועדה האוניברסיטאית.
 
כדי לוודא שעומס העבודה של הוועדה והעומס האדמיניסטרטיבי על החוקר יהיו מינימאליים, החוקר מתבקש לאגד את עבודת המחקר שלו תחת מספר מצומצם של קטגוריות או פרויקטים.
ניסויים יחידים, פיילוט, עבודת מחקר מודרך, עבודת מחקר לתואר שני וכן הלאה, העוסקים באותו התחום ונוקטים באותה שיטת מחקר יאוגדו תחת פרויקט כללי.
האישור האתי יינתן ברמת פרויקט מחקר כללי ויהיה תקף לתקופה של שלוש שנים לכל היותר.
כל שינוי מהותי בתוכן ו/או בשיטה מחייב קבלת אישור אתי חדש.
 
לאישור פרויקט חדש, אנא שלחו את הבקשה ל:
 • ​ סימון מורן simone@bgu.ac.il   ( מנע"ס , ניהול )
 • דינה ואן-דייק  dinav@bgumail.bgu.ac.il  (מנהל ומדיניות ציבורית, ניהול מע' בריאות, ניהול מלונאות ותיירות)​            

על הבקשה לכלול :
 
 1. טופס בקשה כללי - לחץ כאן להורדת הטופס
 2. פרוטוקול המחקר (תאור הפרוצדורה והכלים & עותק של חומרי המחקר)  .
 3. טופס הסכמה מדעת.
 
יש לשים לב:
 1. טופס הסכמה מדעת הינו ברירת מחדל והתנאים בהם ניתן לוותר על טופס הסכמה קשיחים (ומפורטים בהמשך).
 2. כברירת מחדל יש להימנע מרמייה והטעייה של המשתתפים בניסוי. רמייה והטעייה יאושרו אך ורק במקרים קיצוניים בהם חשיבות המחקר עולה על הנזק הקיים ברמייה והטעייה ורק לאחר שהוכח כי אין דרך אחרת לערוך את המחקר.
 3. החוקר מחויב להסביר ולהדגיש כיצד הוא שומר על האנונימיות של הנבדקים, כיצד הוא מונע זיהוי בין פרטיהם האישיים לבין הנתונים שהם מספקים, כיצד הוא מאבטח את הנתונים (כתובים או אלקטרוניים).
 4. החוקר מחויב להדגיש בפני הוועדה ולהסביר למשתתפים במחקר כי במידה והמחקר מעורר בהם אי נוחות, זכותם לפרוש מן המחקר בכל עת.
 5. החוקר מחויב לציין האם ניתן פיצוי לנבדקים, את מהותו (כספי או אחר), ואת התנאים לקבלתו.
 6. החוקר מחויב לציין שם, טלפון או כתובת אלקטרונית אליהם יכול המשתתף לפנות במידה ויש לו שאלות לאחר השתתפות במחקר.
 
 
לחידוש פרויקט שאושר בעבר בו אין שינויים:
במידה ואין שינויים בפרויקט שחלפו שלוש שנים מאז אושר, יש לשלוח לפני תחילת הרצת ניסויים, בקשה לחידוש הפרויקט. כל שיש לעשות הוא להגיש את הטופס "בקשת אישור פרויקט ללא שינויים"
לחידוש פרויקט שאושר בעבר בו יש שינויים:
שימו לב, כל שינויי משמעותי בפרויקט מחייב אישור הוועדה. אין צורך באישור לשינויים מינוריים ללא השלכות אתיות. במידה ויש שינויים משמעותיים בפרויקט יש לשלוח לפני תחילת הרצת ניסויים, בקשה לחידוש הפרויקט. בקשה זו צריכה להתבצע על ידי הגשת הבאים: (1) טופס "בקשת אישור פרויקט עם שינויים"         
          (2) כל המסמכים, כאילו היה זה פרוייקט חדש וציון השינויים ע"י שימוש ב"עקוב אחר שינויים"
להלן קווים מנחים כללים של אתיקה במחקר המערב בני אדם
מבוא
מחקר המערב בני אדם מכוון לתרום תרומה משמעותית להבנת תהליכים אנושיים וחברתיים. בהקשר זה ההחלטה לבצע את המחקר מתבססת על שיפוטו המקצועי של החוקר ועל תחושת האחריות שלו. החוקר מחויב לקוד אתי לפיו המחקר יתבצע תוך כבוד לאנשים המשתתפים בו, ומתוך דאגה לכבודם העצמי, לשלומם ולזכותם לפרטיות.
בעת הגשה של הצעת מחקר המערב בני אדם נדרש החוקר לספק אינפורמציה מדויקת לגבי המחקר (בהתאם לסעיפים הנדרשים בטופס הבקשה לאישור אתי) ולקבל אישור מוסדי לפני עריכת המחקר. בהמשך לקבלת האישור המוסדי, על החוקר לבצע את המחקר בהתאם לפרוטוקול שאושר.
הסעיפים הבאים מפרטים נושאים משמעותיים מבחינה אתית במחקרים המערבים בני אדם.
 
1. תכנון המחקר
       א.       בעת תכנון המחקר על החוקר להעריך בקפידה את התרומה המדעית הפוטנציאלית אל מול סיכונים ו/או פגיעה פוטנציאלית 
                 בזכויותיהם של האנשים המעורבים במחקר כנבדקים. על החוקר לתת משקל ראוי לערכים הומאניים ולאזן בינם לבין 
                 ערכים מדעיים.
       ב.       על החוקר לערוך הערכה זהירה וקפדנית של הסיכונים שניתן לחזות (כולל סיכון לפגיעה פיזית או נפשית, פגיעה בכבוד,  
                 בשם הטוב או בדימוי העצמי) בהשוואה לתועלת המדעית הצפויה.
       ג.       תכנון המחקר יכלול הקפדה מלאה על שמירת פרטיותם של המשתתפים, וזהותם לא תיחשף בכל שלב של המחקר אלא 
                בהסכמתם המפורשת.
       ד.       תכנון המחקר יכלול פרוטוקול המפרט את מטרות המחקר, דרכי הביצוע, וכן התייחסות מפורשת לסיכונים צפויים ו/או 
                 לבעיות אתיות ויפרט את דרכי הטיפול בהם (באם ישנם סיכונים או בעיות אתיות).
       ה.       במידה ומתברר לחוקר במהלך המחקר כי נגרמים למשתתפים נזקים בלתי צפויים, עליו לפעול מיידית לתיקון הנזק, כולל 
                 הפסקת המחקר במידת הצורך.
 
2. אוכלוסיית המחקר
       א.       החוקר יפרט את אוכלוסיית המחקר ואת מאפייניה.
       ב.       כאשר המחקר עוסק באוכלוסיות רגישות, יפרט החוקר את הרציונל לעיסוק באוכלוסיה זו, וכן את הבעיות המיוחדות 
                 שעלולות לעלות ואת דרכי הטיפול בהן.
 
3. הסכמה מדעת
השתתפות של אנשים במחקר תיעשה בהסכמה מדעת ומראש. הסכמה מדעת תינתן על בסיס הסבר ברור לגבי המחקר ועל-ידי חתימה על טופס הסכמה. טופס ההסכמה יכלול את הסעיפים הבאים:
        א.       הסבר לגבי מטרת המחקר, משך הזמן הנדרש להשתתפות, וכן תיאור של דרכי המחקר (כולל התייחסות להקלטות שונות 
                  של קול או דמות).
        ב.       תיאור של סיכונים צפויים או חוסר-נוחות שעלולה להיגרם עקב ההשתתפות במחקר.
        ג.       תיאור היתרונות או הרווחים למשתתפים במחקר באופן ישיר או עקיף.
        ד.       הסבר ברור לגבי האפשרות לסרב להשתתף במחקר, או לפרוש מהמחקר בכל שלב.
        ה.       הסבר לגבי ההשלכות מפרישה מהמחקר לאחר שהחל.
         ו.       תיאור של הצעדים הננקטים לשמירה על פרטיות ועל סודיות הנתונים (כולל הגבולות של שמירה על סודיות).
         ז.       תיאור התגמולים הניתנים להשתתפות במחקר.
        ח.       מתן פרטים של החוקר או איש קשר אחר לצורך מתן תשובות על שאלות העשויות לעלות בקשר להשתתפות במחקר, 
                  ולגבי זכויות הנבדקים.
 
טופס ההסכמה יהיה כתוב בשפה פשוטה התואמת את יכולת ההבנה של המשתתפים. עבור אנשים שאינם יכולים להבין ולחתום על טופס הסכמה, כגון ילדים או אנשים בעלי מגבלה מנטלית, טופס ההסכמה ייחתם על-ידי אפוטרופוס חוקי. בנוסף, יינתן לאנשים הנמצאים במוקד המחקר הסבר בעל-פה, תוך מתן דגש על הבנתם ועל קבלת הסכמתם.
 
4. פרישה מן המחקר
יש לתת תשומת לב מיוחדת לזכותו של המשתתף לפרוש מן המחקר בכל שלב שהוא. החובה להגן על חירות זו דורשת ערנות מיוחדת.
       א.       אין לקיים כל לחץ, ישיר או עקיף על אדם להסכים (או להמשיך) להשתתף במחקר.
       ב.       יש לקיים רגישות מיוחדת במקרה והחוקר נמצא בעמדת כוח כלפי המשתתף.
 
5. הסבר ומתן תוצאות
לאחר שנאספו הנתונים, ישקול החוקר האם וכיצד לספק למשתתפים משוב לגבי התוצאות.
       א.       החוקר ישקול האם להעביר לידיעת המשתתפים את הממצאים העיקריים של המחקר, בהתאם להשפעות השונות שעשויות
                 להיות למידע שה על המשתתפים.
       ב.       במקרים בהם המשמעות המדעית של הממצאים אינה ברורה די הצורך, ימנע החוקר מהעברת מידע, ובמיוחד ימנע מהעברת
                תוצאות אינדיבידואליות שמשמעותן והשלכותיהן אינן ברורות.
 
6. חיסיון מידע אישי
       א.       החוקר, וכן כל אדם אחר בצוות המחקר לא יעשה שימוש ולא יחשוף פרטים אישיים של המשתתפים, אלא למטרות 
                 המחקר המאושרות.
       ב.       החוקר יסביר למשתתפים כי כל מידע שיתקבל מהם יהיה סודי, ויציג את הדרכים בהן נשמרת הסודיות.
 
7. מחקר שאינו דורש אישור אתי
אישור של וועדה אתית אינו נדרש במקרים הבאים:
       א.       ניתוח נתונים מסקרים שקיימים ממילא ( למשל נתוני למ"ס ).
       ב.       ניתוח נתונים ארכיונים אנונימיים.
       ג.      תצפית במערכים טבעיים ובלבד שניתנה לכך הסכמה מודעת ואין איסוף של פרטים מזהים.
            ​כל האמור לעיל מתיחס אך ורק לאוכלוסיות שאינן רגישות.
 
הקווים המנחים שפורטו לעיל מבוססים על ההנחיות של OHRP (U.S. Office for Human Research Protection) וכן על ההנחיות של APA (American Psychological Association). כמו-כן, הקווים המנחים המפורטים עקביים עם הנחיות אתיות של אוניברסיטאות אחרות בישראל.