באחריות כל חוקר (סטודנט/ית או מרצה) לבצע אך ורק מחקרים אשר קיבלו אישור אתי מהפקולטה או מועדה אתית אחרת.
 
בשנה"ל הלימודים תשע"ד נכנס לתוקף הנוהל שהנהיגה הועדה האוניברסיטאית למחקר וניסויים בהשתתפות בני אדם. הנוהל פשוט, יש לקבל אישור ועדת אתיקה לפני הרצת כל מחקר בהשתתפות בני אדם. הסייג היחיד הינו מחקרים המורצים במסגרת סמינרי מחקר לב.א. או מ.א. ועומדים בקריטריון של שיפוט מזורז. מחקרים אלו יכולים לקבל אישור של חבר/ת הסגל המעביר/ה את הסמינר.  
אישור אתי מגן על החוקר ועל האוניברסיטה מפני תביעות נזיקין מצד מי שהשתתפו במחקר.

הדרישה לאישור אתי חלה הן על מחקרים רפואיים והן על מחקרים שאינם רפואיים.
 -- במקרה של מחקרים רפואיים האישור ניתן מוועדת הלסינקי.
 --  במקרה של מחקרים שאינם רפואיים האישור ניתן מוועדת האתיקה למחקרים המערבים בני-אדם :

    --  מחקרים המקבלים מימון חיצוני ו/או מחקרים שאינם עומדים בקריטריון שלך שיפוט מזורז (expedite review)   
        מחויבים בקבלת  אישור מהוועדה האוניברסיטאית.
    -  מחקרים ללא מימון חיצוני, אשר עומדים בקריטריון של שיפוט מזורז (expedite review) מחויבים בקבלת אישור 
        מהוועדה היחידתית (מחלקה, או פקולטה)