16 פבר' 2016
iris_shai_001.jpg
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן מינה את פרופ' איריס שי, חוקרת תזונה ומחלות כרוניות מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כחברת הועדה הלאומית החדשה לרגולציה מקדמת תזונה בריאה בישראל.
ועדה לרגולציה מקדמת תזונה בריאה. העלייה בממדי ההשמנה והתחלואה הכרונית הקשורה בה, מחייבת פעילות משמעותית ברמת המדיניות הלאומית. בשנים האחרונות הושקה התכנית הלאומית "אפשריבריא", המקדמת אורח חיים פעיל ובריא ומעודדת שינוי התנהגות בריאותית, בין היתר באמצעות יצירת סביבה פיזית וחברתית תומכת.  המזון הנצרך על ידי האוכלוסייה הוא בעל השפעה משמעותית על הבריאות ועל איכות החיים. זהו אחד התחומים החשובים בהם ניתן להשפיע על מגמות התזונה של האוכלוסייה ולהביא לשיפור במדדי בריאות רבים.
במסגרת תוכנית "אפשריבריא" מתבצעת פעילות רב ממדית ואסטרטגיות הפעולה כוללות, בין היתר, שיתוף פעולה עם תעשיית המזון לרה­פורמולציה של מזון, הסברה לציבור, ואף חקיקה (חוק פיקוח תזונה בריאה במוסדות חינוך). עם זאת, עדיין נותר כר פעילות נרחב וקיים צורך לשינויים רבים נוספים. לפיכך, מינה שר הבריאות יעקב ליצמן ועדה לקדום דיון ולגיבוש מדיניות בתחום רגולציה מקדמת תזונה בריאה לטובת הציבור בישראל. מטרת הוועדה היא לבחון אמצעים שונים שבהם ניתן להשפיע על הרגלי התזונה של האוכלוסייה מחד גיסא, ולהביא לשינוי הרכב המזון מאידך גיסא. בין היתר, יידונו בוועדה הנושאים הבאים: סימון תזונתי בחזית האריזה מיסוי מזון בעל ערך תזונתי נמוך סימון ערכים תזונתיים במסעדות פיקוח על מחירי מזונות בריאים הגבלת מרכיבים תזונתיים במזון.  
חברי הוועדה, מלבדה פרופ' שי הם מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות ויו"ר הוועדה , פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות,  הרב אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא תל­ אביב­ יפו, מר ערן יעקב, משנה למנהל רשות המיסים, גב' עינב שמרון, סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים, משרד הבריאות,  פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות, מר רן רידניק, רכז בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר, פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת, גב' עירית ליבנה, מפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך, גב' יפעת שמר, פעילה חברתית בנושא הזנה במוסדות חינוך ובצהרונים, ומר רן רבן, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל ­אביב.