נוהל רכישת ציוד במימון הפקולטה למדעי הבריאות

תשע"ד
 
כללי
כחלק מן התוכנית לקידום המחקר בפקולטה למדעי הבריאות, הוחלט על ניהול מרכזי של תשתיות המחקר על ידי ועדת תשתיות הכוללת ועדה לנושאי שטחים וועדה לנושאי ציוד. אחד התפקידים המרכזיים של הועדה בבקרה המרכזית על תשתיות  המחקר בפקולטה, הוא להבטיח ברמה הפקולטית צימוד בין תשומות מחקר לתפוקותיו.
הפקולטה רואה כתפקידה להשתתף במימון ציוד מחקרי ועלויות אחזקתו. על מנת ליישם מטרה זאת, הוקמה ועדת מכשור שניסחה את נהלי התהליך ותהייה זאת שתיישמן. מעשית, חוקרי הפקולטה קובצו למוקדי מחקר וכלל המכשור סווג לכמה קבוצות כמפורט לעיל. שני מדדים אלה ישמשו כבסיס לקבלת החלטות מימון.
 
מטרות וסמכויות כלליות
דיקן הפקולטה ובא כוחו, וועדת הציוד, שמו להם למטרה לקדם את המחקר בפקולטה על ידי מימון רכישת ציוד חדש ואחזקתו התקינה של ציוד קיים. צעדים אלו, ישרתו את כל חברי הפקולטה וייושמו על ידי נהלים ברורים המצויינים במסמך זה.
 
מוקדי מחקר
מוקדי המחקר נקבעו לפי מיקומם הפיזי ולפי מספר מינימלי של חוקרים והם:
1.      בנין מרכזי של הפקולטה (M6).
2.      בנין פנימיות (M1).
3.      בנין כירורגיה ישן (M1A).
4.      בנין פתולוגיה (M2).
 
סווג מכשור
ציוד בסיסי
·         רמה א' – ציוד מינימלי לתפעול כל מוקד מחקר: מכונת קרח, מצלמת תיעוד ג'לים, צנטריפוגת סורוול ורוטורים, מערכת מים מזוקקים, אוטוקלאב, מנדף כימי נייד במידה ואין מנדף כימי במוקד, ספקטרופוטומטר רציף או ELISA reader, ננודרופ.
·         רמה ב' – ציוד שנדרש למחקר של מרבית החוקרים במוקד מחקר: פלורימטר, לומינומטר, FACS, אולטרה-צנטריפוגה ורוטורים, קוצר תאים, מכונת פיתוח פילמים, שולחן UV, Real-time PCR
ציוד יעודי
·         ציוד המשמש מספר מצומצם של חוקרים ועלותו מעל 7,500  $.
 
כללי מימון לרכישה ותחזוקה של מכשור
 1. מימון רכישת ציוד בסיסי ועלויות אחזקה נלוות יבוצעו ע"י הפקולטה.
 2. מימון ציוד ייעודי יהיה בחלקו ע"י הפקולטה ובחלקו ע"י החוקרים ביחסים שיקבעו ע"י וועדת המכשור. ההיקף המחקרי (תקציבי מחקר, פרסומים ומספר תלמידי מחקר)  של המבקשים ישמש כמדד מרכזי בהחלטת המימון.
 3. שימוש בציוד בסיסי רמה ב' ובציוד ייעודי כרוך בדמי אחזקה שנתיים/נקודתיים (בהתאם למכשיר) מכספי המחקר של המשתמשים. לצורך כך יש לספק מספר סעיף תקציב פעיל. עלות השימוש תקבע ע"י ועדת הציוד בדיון עם החוקר האחראי. דמי השימוש יועברו לתקציב פקולטי שישמש לתיקון עתידי של מכשירים ולרכישת מכשירים חדשים.
 4. הועדה תבחן מיקום המכשיר והתשתיות עבורו עם החוקר האחראי. נתונים אלה יהוו מרכיב בשיקולי הרכישה.
 5.  לועדה הזכות להפסיק את מימון אחזקת המכשיר במקרים בהם נתקלים בבעיות ותקלות חוזרות ונישנות בתיפעולו ואחזקתו הנובעות מהעדר פקוח מתאים של החוקר האחראי.
 6. כל ציוד חדש הנרכש, חייב לקבל את אישור הוועדה גם אם מומן ע"י החוקר בלבד וזאת על מנת לוודא שהתשתיות הקיימות (כגון מיקום, חשמל, עומס, מיזוג אוויר וכו'), מתאימות למכשיר. אם תתבקש הפקולטה לממן אחזקה של מכשיר זה, ישקלו שיקולים נוספים לקבלת אישור.
 
חוקר/ת אחראי/ת
 1. תנאי בסיסי לאישור מימון פקולטי לרכישה ולתחזוקה של מכשור הוא מינוי חוקר/ת אחראי/ת מהמוקד שיהיו אחראים על  תפקודו המלא של הציוד עליו הם אחראים.
 2. תפקיד זה כולל הדרכות תפעול, מעקב אחרי רישום ביומן שימוש, תיאום טיפולים תקופתיים, תיאום תיקונים, מעקב אחר דמי שימוש.
 3. האחראי/ת יהיו פטורים מתשלום דמי שימוש על המכשיר המדובר.
 4. הוועדה תשקול מימון סטודנט תומך מכשיר כדי להאריך חיי המכשיר, בתאום עם החוקר/ת האחראי/ת.
 5. הועדה תבחן תקופתית ביוזמתה את תפקוד החוקר/ת האחראי/ת. מסקנות הבדיקה יישמרו בתיק המכשיר וישמשו את הועדה בהחלטות עתידיות לגבי השתתפות באחזקת המכשיר או רכישות עתידיות מאותו מוקד מחקר.
הגשת בקשה למימון
 1.  יש למלא ולהעביר לוועדה "טופס בקשה למימון מכשור". בקשה למכשור בסיסי רמה א' דורשת אישורם וחתימתם של לפחות 60% מחוקרי המוקד. בקשה למכשור רמה ב' ולמכשור ייעודי דורשת בנוסף את מספרי התקציבים שיחויבו עבור דמי השימוש. חשוב: החוקרים הרשומים בטפסי ההגשה מתחייבים בחתימתם לשלם דמי שימוש מתקציבי המחקר.
 2. יש לציין את שעור ההשתתפות של כל אחד מהמבקשים ברכישת ציוד.
 3. על המבקשים לפרט מהן הסיבות לבחירת מכשיר זה או אחר, תוך התייחסות השוואתית לפרמטרים  ספציפיים, המאפיינים את המכשיר וכימותם. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את החוקר האחראי וחוקרים אחרים, כדי לנמק את הבחירה.
 4. במקרים שרכישת המכשיר תמומן חלקית על ידי קבוצת החוקרים בשעור העולה על 50% מערכו, ולא ימצאו הבדלים משמעותיים בין המכשירים השונים, תינתן העדפה לקנייתו של הדגם המבוקש.
 5. הנחות שתתקבלנה לאחר התחלת המשא ומתן בין הרכש והספק, יקוזזו רק מהמימון הניתן ע"י הפקולטה. בכך מאפשרת הוועדה הגדלת תקציב הציוד הפקולטי לרכישת ציוד נוסף.
 
הכללה של ציוד קיים בחבילת התמיכה הפקולטית 
הכללת ציוד בסיסי קיים תחת מטריית הפקולטה אפשרית. על בעל המכשיר להגיש בקשה לוועדה אשר תדון בה. פרופיל טכני של המכשיר (גילו, תקינותו והיקף השימוש בו) ישמשו את הוועדה בהחלטתה. במידה והבקשה תאושר יהיה המבקש אחראי לציוד המאושר. בהתאם, הועדה תקבע דמי שימוש באם מדובר בציוד ששייך לרמה ב' או לציוד ייעודי.
 
 
פעילות הוועדה
 1. הוועדה תתכנס פעמיים בשנה בענייני רכישה, ובאופן שוטף בענייני אחזקה.
 2. טיפול במכשור בסיסי רמה א' יאושר מידית ללא דיון פנימי בוועדה.
 3. טיפול במכשור בסיסי רמה ב' ובמכשור ייעודי יכלול דיון ברמת נחיצות המכשיר, היקף השימוש בו וקיום אלטרנטיבות שימוש אחרות וכן איכות הפעילות של החוקר האחראי.
 4. קביעת דמי שימוש וחלק ההשתתפות של חוקר בעלות רכישת מכשיר ייעודי.
 5. החלטות הוועדה תלויות בגובה התקציב המיועד למטרות אלה. 
 6. הוועדה תעביר את החלטותיה לדיקן להחלטתו הסופית.
 
טופס בקשה למימון מכשור