​​​​​banner_exams.jpg

​​​ ​​מידע לסטו​דנטים
מידע למרצים​ מידע ל​רכזים/ות

  ​​​

 
​​​​​            
            >>
הדרכה לסטודנטים (moodle)>> ​​
             >> שאלות נפוצות​
           >> nמערכת ערעורים (pdf) ​​
 ​


מידע למרצים

      1 - הכנת המבחנים - העברת המבחן מ-QBANK לMoodle​​

      2 - ביצוע המבחנים

          >> מבחנים עם משגיחות

          >> מבחנים ללא השגחה של משגיחה מטעם מדור בחינות ( ZOOM באחראיות המרצים, מתרגלים, מחלקה)
             - איך למצוא את סיסמת המבחן

      3- עיבוד ופרסום​

           >> מציאת​ הקורס והמבחן
           >> תיקון שאלות (איך מתקנים שאלות במבחן, איך מריצים מבחן מחדש ואיך מיצרים קובץ הציונים)
           >>
​ניתוח סטטיסטי של מבחן​ 
           >> ציונים - (הורדת קובץ ציונים, קליטת ציונים במערכת ופרסום הציונים)
          
>> הצגת גיליון ציונים​

​       4 - עירעורים

           >> בדיקת ערע​ורים של בחינות​ 


 

מידע לרכזים/ות

​          >> הגדרת חשיפה וניהולה במודל​


 ​

לחברי/ות הסגל שלום,

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה ערכה את המסמך המצורף המכיל שאלות אופייניות ואת התשובות להן בנושא הבחינות המקוונות. המסמך נערך בסיוע המזכירות האקדמית, יחידת הבחינות, ואגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל ואנו מודים להם. הזדרזנו להוציא את המסמך עקב השאלות הרבות המופנות אלינו. אנו נשתדל לעדכן את המסמך ולהוסיף שאלות שתתעוררנה בהמשך ואת התשובות להן. 

מצורף גם לידיעתכם קובץ העוסק באופן סריקת דפי התשובות לבחינה במקרה שבחרתם לבחון את הסטודנטים בדרך זו. קובץ זה קיבלו גם הסטודנטים.

(מצורפות גרסאות Pdf ו Word ).

גרסת המסמכים באנגלית תועלה מחר לMoodle.


שאלות ותשובות בנושא התנהלות בחינות מק

וונותpdf

שאלות ותשובות בנושא התנהלות בחינות מקוונותWord

הגשת סריקותpdf

הגשת סריקותWord