מטרת המסלול הישיר לתואר MD/Ph.D להכשיר מספר מצומצם של תלמידים מצטיינים לקריירה המשלבת מחקר רפואי ברמה גבוהה עם פעילות קלינית מקבילה. בפקולטה למדעי הבריאות קיימת ועדה לענייני סטודנטים הלומדים לתואר MD/Ph.D . תפקיד הוועדה למיין את הסטודנטים ולקבוע  מסלולם על פי הקווים המנחים המפורטים מטה.

התלמיד ירשם למסלול הישיר במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים השלישית או הרביעית ללימודי הרפואה. התלמיד ייטול שתי שנות חופש מלימודי הרפואה, בתום שנת הלימודים השלישית או הרביעית בבית הספר לרפואה, כדי להקדיש את מלוא זמנו למחקר לתואר Ph.D. הצעת המחקר לדוקטורט תוגש במהלך השנה השניה, ולא יאוחר מסוף החדש האחרון של הסמסטר הרביעי של לימודי ה- Ph.D. על התלמיד לעמוד בבחינת המועמדות זמן קצר אחר כך. הועדה לענייני סטודנטים הלומדים לתואר MD/Ph.D תמנה ועדה מקצועית מלווה לכל סטודנט (שני חברי סגל מתחום מחקר קרוב) אשר תלווה את התלמיד במהלך לימודי ה- Ph.D. (ועדה מלווה).

הסטודנט יבחן על תוצאות מחקרו (בחינת מועמדות) בנוכחות חברי הוועדה המלווה, המנחה ובוחן חיצוני לפי כללי האוניברסיטה. עמידה בבחינה תזכה את התלמיד בתואר M.Med.Sc . הציון הסופי יקבע על פי ציוני הקורסים ותוצאות הבחינה, כמקובל לגבי תלמידי המסלול הישיר באוניברסיטה. 

במהלך הלימודים יקבל התלמיד מלגה על פי הכללים הנהוגים לגבי תלמידים הלומדים במסלול הישיר לדוקטורט באוניברסיטה.

על התלמיד יהיה לסיים את עבודת ה- Ph.D ולהגיש את התזה עד תחילת הסטאז'.

פרטים מלאים באתר בית הספר לרפואה ע"ש גולדמן »