​​

​ההרשמה לבתר-דוקטור פתוחה כל השנה​


​​בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן אחראי על כל תלמידי בתר-דוקטור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מתהליך הרישום וכלה בסיום הלימודים.

למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר
 


ניתן להגיש מועמדות להשתלמות בתר-דוקטור לעומדים בתנאים הבאים:

» בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט. במקרה האחרון, המעמדות מאושרת לשנה, והמשכה מותנית באישור הזכאות לתואר השלישי.

» טרם חלפו חמש שנים ויותר ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת השתלמות הבתר דוקטור.

» נדרשת הסכמת איש סגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בדרגת מרצה ומעלה, להנחות את המשתלם.

» מועמדים שיקבלו מלגה, נדרשים לדאוג שהמנחה המיועד ימלא מספר סעיף תקציבי (ראה נספח ההתחייבות). משתלמים ללא מלגה ימלאו את החלק הרלוונטי בנספח ההתחייבות.

 

מועדי הרשמה:

» הרשמה להשתלמות בתר-דוקטור מתאפשרת לאורך כל השנה.

» ​קבלת מלגת קיום מתקציבי המנחה, אינה תלויה בתאריך התחלת ההשתלמות, אלא בהסכמת המנחה.

מועמדות למלגות קיום מגורמים אחרים, ניתן להגיש בהתאם לתאריכי ההגשה המפורסמים באתר בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים ובמחלקות השונות. ההגשה מתבצעת דרך המחלקות עצמן, אלא אם צוין אחרת במסגרת הקול הקורא.


לתשומת ליבכם:

» הגשת מועמדות למלגה, אינה מבטיחה זכייה בה.

» בחלק מהמלגות מותנית קבלת המלגה, בכך שההשתלמות תתחיל בטווח תאריכים מסוים. באחריות המשתלם לעקוב אחר התנאים המפורטים בקול הקורא, ולעמוד בקריטריונים הנדרשים.

» הזכייה במלגות השונות כפופה למועדי השנה האקדמית (מתחילת אוקטובר ועד סוף ספטמבר), ללא קשר לתאריכי ההתחלה של המשתלם, ורק עבור התקופה שהיה נוכח בפועל.

​ 

אופן ההרשמה

הרישום יתבצע במקביל הן דרך אתר הרישום המקוון, והן באמצעות טופס רישום ידני:​

להרשמ​ה מקוונת 
​​​להשתלמות בתר-דוקטור »

להורדת טופס רישום להשתלמות בתר-דוקטור

  

מסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה הידני בעת הגשת המועמדות

» אישור המעיד על זכאות ומועד הזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה" או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.
» צילום תעודת זהות.
»​ 
למקבלי מלגה, שאינה מתקציבי מנחה: יש לצרף גם את מכתב הזכייה.

 

את טופס ההרשמה המלא והחתום, בצירוף המסמכים הנוספים, יש להעביר להמשך טיפול במחלקה אליה נרשמת.