סדרי הרשמה כלליים - בקבצי הידיעון למועמדים לתואר שני

ככלל, האוניברסיטה מאפשרת קבלת חריגים ללימודי התואר השני בהיקף של  עד 5% מכלל המתקבלים למחלקה. מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף , יפנו בבקשה מנומקת לועדת חריגים במדור רישום, ויבחנו על בסיס מכלול נתוניהם האישיים והלימודיים, ביקושים וזמינות מקומות במחלקה ושיקולים נוספים רלוונטים.   ​​