​📝 אזור אישי לסטודנטים
מערכת שירות מידע מנהל תלמידים כוללת - תדפיסי ציונים, אישורי לימודים, תדפיסי רישום לקורסים, חשבונות סטודנטים ושכר לימוד, מידע אישי ותשלומים של דיקנאט הסטודנטים, עדכון פרטים אישיים, לוח בחינות ועוד. 

MyBGU