stairs.jpgstar.png שלבים חשובים במהלך תואר
הצג הכל
הסתר הכל
academicHelp.png תכנית הלימודים

התכנית נקבעת בתיאום עם המנחה ובהתאם לשנתון ולמגמה.

סה"כ 42 נק"ז נדרשות לתואר: 27 נק"ז קורסים ו- 15 נק"ז עבודת מחקר (תזה).  

​​​מלגאים הזכאים למלגת שכר לימוד נדרשים להירשם ל-21 נק''ז בשנה בדיוק, הכוללות  את הנקודות עבור "עבודת גמר"
 ולא פחות מ- 5.5 נק"ז בסמסטר.

 

קורסי חובה במחלקה:

  • סמינר מחקר (206.2.4321) 1 נק''ז מתקיים בסמסטר ב' לתואר.
  • השתתפות בשלושה סמינרים מחלקתיים:
  • left-arrow.pngסמינר א' 206.2.4261 (רישום בסמסטר א' לתואר).
  • left-arrow.pngסמינר ב' 206.2.4271 (רישום בסמסטר ב' לתואר).  
  • left-arrow.pngסמינר ג' 206.2.5341 (רישום בסמסטר ג' לתואר).​​​

​קורסי חובה במגמה:

על פי השנתון שבו התחלתם את לימודיכם.​

​קורסי חובה כלל אוניברסיטאיים (ללא נק"ז):

  • לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית (900.5.5001): הרישום יבוצע פעם אחת בכל תואר.
  • הדרכת בטיחות כימית וביולוגית (900.5.2002): חובת לסטודנט המבצע מחקר במעבדה בכל שנת לימודים.
  • סדנת הוראה (970.5.0002): הוצאת המינוי ואישור העסקה מותנת בביצוע הסדנה. הרישום יבוצע פעם אחת סמסטר הראשון לתואר.​

  •  עבודת גמר (15 נק"ז):

  •  ניתן לפצל במהלך הסמסטרים ב' ג' ו-ד' לצורך השלמת 21 נק"ז ו/או להירשם בסמסטר ד' ל- 15 נק"ז.

​206.2.8889 = 1 נק"ז​​
​206.2.8885 = 5 נק"ז
​​​206.2.8882 = 2​ נק"ז ​206.2.8887 = 7 נק"ז
​206.2.8883 ​​= 3 נק''ז​​​
​206.2.8881 = 14 נק''ז
​206.2.8884 = 4​ נק"ז​
​206.2.8880 = 15 נק''ז​


shutterstock_552171610.jpg לתשומת לבכם, לא ניתן להירשם ל"עבודת גמר"                                    עם מספר נקודות זהה פעמיים.​money.pngהנחיות למלגאים

מלגות יינתנו בכפוף לכללי האוניברסיטה והמחלקה ובהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה. כמו כן, לתלמידים מצטיינים יינתנו מלגות מוגברות. בנוסף למלגה, תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה.
alert.pngלתשומת לבכם, הנכם נדרשים בשנה ב' לתואר בממוצע ציונים 85 לפחות. 

 💳 תשלום מלגות קיום ושכ''ל >> מלגות.jpgדף מידע על מלגות ומשרות תרגול>>

​​

ההנחיות הנ"ל מתייחסות לתקופת לימודים נורמטיבית של שנתיים לתואר שני. במידה ואושרה הארכת לימודים, חובה להירשם לקורס "כתיבת עבודת גמר" (206.2.7777).

לכל שאלה ועניין ניתן ליצור קשר עם מזכירות המחלקה geology@bgu.ac.il ובטלפון 08-6461288/9. ​​​