​​​​​​עבודת גמר (תזה):
נושאי המחקר במסגרת הלימודים לתואר השני הם אלה שבתחום ההתמחות והמחקר של מורי המחלקה, וכוללים מגוון רחב בתחום התיאורטי, הניסויי, הרגיונלי והיישומי.
באחריות המועמד לפנות לחברי הסגל ולקבל הסכמת אחד מהם להדרכה ונושא מחקר כבר בתחילת לימודיו. הסכמה זו היא על תנאי עד לסוף הסמסטר הראשון, על הסטודנט למלא טופס קביעת מנחה כמקובל בפקולטה למדעי הטבע. כל סטודנט חייב להגיש הצעת המחקר של עבודת הגמר בכתב לקראת סוף הסמסטר השני ללימודיו,  לפי דרישות הפקולטה למדה"ט.  ההצעה תוגש גם כהרצאה סמינריונית בהתאם לרשום לעיל.
הסטודנט יבצע את עבודת המחקר על פי הנחיות המנחה(ים) ויסכם אותה בתזה כתובה . העבודה שאושרה על ידי המנחה(ים) תוגש לשיפוט ותתוקן בהתאם להערות השופטים. לאחר הגשת העותק הסופי לשופטים תתקיים בחינת הגנה על התזה.
כתיבת תזה נחשבת במערכת כקורס בן 15 נק"ז כשתכנית מלאה ל – M.Sc. מורכבת מ – 42 נק"ז. הרישום לקורס זה נעשה בזמן הייעוץ של סמסטר ד' באמצעות קורס מספר 206-28880 (15 נק"ז),
או במפוצל בסמסטרים ב', ג' ו-ד' באמצעות רישום לקורסים הבאים:
·         206-28880  -   15   נק"ז
·         206-28881  -   14   נק"ז
·         206-28882  -   2     נק"ז​
·         206-28885  -   5     נק"ז
·         206-28887  -   7     נק"ז
·         206-28889  -   1     נק"ז
לדוגמא, אם הסטודנט ייקח בשנה הראשונה פחות מ- 21 נק"ז יפצל את הקורס "עבודת גמר" בהתאם לרשום לעיל וישלים עד ל- 21 נק"ז באותה שנה.
ß     אין לרשום פעמיים את אותו מספר קורס במשך התואר.
ß     לא ניתן לקחת פחות מ- 5.5 נק"ז בסמסטר.