​​20190218_170531.png
​טקטוניקה של שרשראות הרים​
​התפתחות אורגנים, סלעים מגמתיים ומטמורפיים כרשמים של טקטוניקת הלוחות, איזוטופים יציבים ורדיוגנים כעוקבים לתהליכים בפני השטח ובעומק.


פלאומגנטיות
השדה המגנטי של כדור הארץ, שיחזור קינמטי של תנועת בלוקים ולוחות, תיארוך סלעים בעזרת פליאומגנטיות, היווצרות הקרום האוקיאני.

​​
גיאולוגיה הנדסית וגיאו-מכניקה
יציבות מדרונות וחללים תת-קרקעיים בסלעים, מכניקה של קרקעות, סלעים וחומרי בניה, שיטות מתקדמות לשיפור קרקעות, פיתוח שיטות לניטור של חללים תת-קרקעיים.


​​
ביוגיאוכימיה סביבתית
מחזור היסודות באוקיאנוסים ובגופי מים, מחזורים גיאוכימיים בכדור הארץ, המלחת אקוויפרים, השפעת האדם על אקלים כדור הארץ, פיתוח מדדים לפליאו-אקלים, טיהור טבעי של מערכות מימיות.​
DSC_8191 croped.jpg​​​​
רעידות אדמה
אנליזה של תנודות קרקע, הדמיה של מעבר גלים סייסמים, סיכונים סייסמים, תגובות אתר.​


מעוות בסלעי מעטפת כדור הארץ
דגמי זרימה ודפורמציה במעטפת כדור הארץ, ניסויי מעבדה ותצפיות שדהדינמיקה של תהליכי פני שטח בכדור הארץ
גיאומורפולוגיה, אבולוציה של נוף, יחסי גומלין בין טקטוניקה מורפולוגיה ואקלים, גיאומורפולוגיה טקטונית, מכניקה של מערכות גרגריות ונוזליות, מכניקה של אזורי גזירה בגלישות קרקע ובשברים.

גג.jpg

גיאולוגיה סטרוקטורלית
מעוות של סלעים, מאקרו ומזו-סטרוקטורות, קינמטיקה של שברים, סידוק סביב קמטים, רעידות אדמה, מכניקת הסלע בחומרים פריכים, פרקטוגרפיה.ריאקציות מים-סלע
השפעת תנאי הסביבה ופעילות האדם על קצבי המסה והשקעה של מינרלים.


פרופ' יבחר גנאור

פלאו-אקולוגיה ופלאו-אוקיאנוגרפיה
מערכות ימיות ואגמיות בעבר ובהו​וה, מיקרו-פלאונטולוגיה, פורמיניפרים כסמנים לתנאים סביבתיים, ביוסטרטיגרפיה, גנזה של סלעים ורצפים קרבונטיים, חקר הים התיכון. 
פרופ' סיגל אברמוביץ​, פרופ' חיים בנימיני

מינרלוגיה ופטרולוגיה מגמתית מטמורפית
מטמורפיזם, פלוטוניזם, התפתחות מיקרו-סטרוקטורות, רצועות אורוגניות.


פרופ' ירון קצירד"ר יובל בונה 

​נפט וגז
היסטוריה תרמלית, בגרות של סלעי מקור, זיהומי דלקים.

תרמוכרונולוגיה
כימות קצבי התרוממות ואירוזיה, גיאוכרונולוגיה של אירועים טקטוניים.


פרופ' שמעון פיינשטיןד"ר איתי חביב

הידרוגיאולוגיה
מודלים של זרימה והסעה של מי תהום, מילוי חוזר, מנגנוני הסעה של מזהמים (בשיתוף מכון צוקרברג בשדה בוקר). 

פרופ' אורית סיון