נתיב כללי

מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו הם עוסקים, והלומדים בו פטורים מהגשת עבודת הגמר. היקף הלימודים בנתיב הכללי הוא  36 נקודות זכות (החל משנה"ל תשע"ו). על הסטודנטים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר מסכמת עם סיום חובות השמיעה לתואר. סטודנטים שסיימו לימודיהם בנתיב הכללי לא יוכלו להמשיך ללימודי תואר שלישי אלא אם ישלימו את עבודת הגמר (תזה).

 בחינת גמר

בחינת גמר מהווה חלק מהחובות לתואר שני בנתיב הכללי. רשאים להירשם לבחינה מי שסיימו את חובות השמיעה לתואר, והגישו את כל המטלות ( גם אם טרם קיבלו ציון ), לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים.    

ציון הבחינה מהווה 15% מהציון הסופי בתואר. ציון מעבר בבחינת הגמר הוא 75.

החל משנת הלימודים תשע"ט בחינת הגמר תהיה בחינה בעל פה, והרישום אליה יהיה כרישום לקורס, במועדי הרישום לקורסים. מספר הקורס הוא 144.2.9001

הקורס ללא תשלום וללא נק"ז וניתן להירשם אליו בימי הרישום המקדימים + בתקופת השינויים. כל ההודעות והעדכונים הקשורים לבחינת הגמר יישלחו אך ורק לנרשמים בקורס. מי שלא יירשם לקורס לא יוכל לגשת לבחינת הגמר ויצטרך להירשם לבחינה בסמסטר שלאחר מכן 

הנחיות לבחינה:

מטרת בחינת הגמר היא לשקף את תהליך הלמידה שעברת במהלך לימודי התואר השני. באופן ספציפי, הבחינה נועדה לבדוק את  ההיכרות שלך עם תיאוריות/גישות שונות ואת היכולת להשתמש בהן כדי לנתח מצבים אישיים וחברתיים באופן אינטגרטיבי וביקורתי המסתמך על ידע תאורטי, אמפירי, ומושגי. בנוסף, הבחינה שמה דגש על בחינת התרומה של התאוריה לעבודתך בשדה.

 1. בחרי פרט/משפחה/קהילה שעימה את עובדת. הציגי פרטים מלאים לגבי סיבת הפנייה, הצרכים, הבעיות, הכוחות והמשאבים של הפרט/משפחה/קהילה ותארי בקצרה את מסגרת היחסים בינך לבין הפרט/משפחה/קהילה, ואת התהליך הטיפולי עד כה ביחס לקשיים/צרכים אותם ציינת. (עד 1.5 עמודים, 20% מהציון הסופי)

2. בחר/י תאוריה או תאורטיקן/ית שלמדת במהלך לימודי התואר השני והעשירה/פיתחה/השפיעה על הפרקטיקה שלך כעובד/ת סוציאלית. הציגי את התיאוריה באופן כללי, תוך התייחסות לשני מושגים מרכזיים לפחות וכן התייחסות לשאלה במה התיאוריה מחדשת.  (עד 1.5 עמודים, 20% מהציון הסופי)

3. הציג/י שני אופנים שבהם התיאוריה שהצגת עוזרת לך  בניתוח והבנת הפרט/משפחה/קהילה שתיארת, בתכנון וביצוע ההתערבות או בהערכתה. פרטי כיצד התיאוריה מסייעת לך. (עד 1.5 עמודים, 20% מהציון הסופי)

4. התייחסי למטרות שהושגו או טרם הושגו בהתערבות (עד חצי עמוד, 5% מהציון הסופי).

5. יש להקפיד על סגנון כתיבה אקדמי, על ההנחיות לכתיבת העבודה ועל כללי כתיבה אקדמיים לפי המהדורה השביעית של ה- APA (5%)

יש להגיש את העבודה בפונט 12, רווח 1.5 באורך של עד 5 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה. יש להתבסס על ביבליוגרפיה של לפחות 8 פריטים, כאשר 60% מהפריטים יהיו באנגלית ו–- 60% פרסומים משנת 2005 ומעלה.

ציון בחינת הגמר הוא שקלול של ציון העבודה הכתובה (70% מהציון הסופי) והבחינה בעל-פה (30% מהציון הסופי).

ציון עובר של בחינת הגמר הינו ציון משוקלל של 75. 

​הציונים יפורסמו עד חודש מיום הבחינה. לפי התקנון, הציון בבחינת הגמר הוא סופי ולא ניתן לערער עליו. סטודנטים שנכשלו בבחינת הגמר יורשו, בהתאם לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, להיבחן פעם נוספת ואחרונה במועד הבחינה הקרוב ביותר. 


מועדי בחינה בסמסטר א' תשפ"ד

הבחינה תתקיים בתאריך 08.05.2024 החל משעה 09.00

תאריכים ושעות הבחינה משובצים  על ידי המחלקה בלבד ואינם ניתנים לשינוי. הנכם מתבקשים לשריין מועד הבחינה ביומנכם. שעות מדויקות יימסרו לסטודנטים הרשומים לבחינה בסמוך למועד הבחינה יחד עם קישור לבחינה ב-ZOOM

את העבודה יש להגיש  עד תאריך 30.04.2024 בשעה 08:00 במייל bialika@bgu.ac.il


 

מועדי בחינה בסמסטר ב' תשפ"ד

המידע יתפרסם בהמשך​

לכל שאלה אנא פנו לגב' אנה ביאליק בטל' 08-6472338 או בדוא"ל bialika@bgu.ac.il