נתיב כללי

מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו הם עוסקים, והלומדים בו פטורים מהגשת עבודת הגמר. היקף הלימודים בנתיב הכללי הוא  36 נקודות זכות (החל משנה"ל תשע"ו). על הסטודנטים בנתיב הכללי להיבחן בבחינת גמר מסכמת עם סיום חובות השמיעה לתואר. סטודנטים שסיימו לימודיהם בנתיב הכללי לא יוכלו להמשיך ללימודי תואר שלישי אלא אם ישלימו את עבודת הגמר (תזה).

 בחינת גמר

בחינת גמר מהווה חלק מהחובות לתואר שני בנתיב הכללי. רשאים להירשם לבחינה מי שסיימו את חובות השמיעה לתואר, והגישו את כל המטלות ( גם אם טרם קיבלו ציון ), לא יאוחר מתום השנה השנייה ללימודים.    

ציון הבחינה מהווה 15% מהציון הסופי בתואר. ציון מעבר בבחינת הגמר הוא 75.

החל משנת הלימודים תשע"ט בחינת הגמר תהיה בחינה בעל פה, והרישום אליה יהיה כרישום לקורס, במועדי הרישום לקורסים. מספר הקורס הוא 144.2.9001

הקורס ללא תשלום וללא נק"ז וניתן להירשם אליו בימי הרישום המקדימים + בתקופת השינויים. כל ההודעות והעדכונים הקשורים לבחינת הגמר יישלחו אך ורק לנרשמים בקורס. מי שלא יירשם לקורס לא יוכל לגשת לבחינת הגמר ויצטרך להירשם לבחינה בסמסטר שלאחר מכן 

הנחיות לבחינה:

על הסטודנטים לבחור שאלה אחת מתוך השאלות המוצעות בקובץ המצורף מטה. ​ניתן לבחור כל שאלה מתוך השאלות המוצעות, גם אם אינה קשורה בהכרח במגמה בה למד הסטודנט. על הסטודנט להגיש מסמך בהיקף של 3 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה) ובו תקציר התשובה לשאלה (את ההרחבה הסטודנט יתן במעמד הבחינה). את התקציר יש להגיש למזכירות במייל bialika@bgu.ac.il  בפונט 12, רווח 1.5 עד התאריך שיפורסם מטה לפי הסמסטרים. יש להקפיד כי כתיבת הבחינה תבסס על ביבליוגרפיה של לפחות 20 פריטים, כאשר 60% מהפריטים יהיו באנגלית ו - 60% פרסומים משנת 2005 ומעלה. יש לציין את השאלה שנבחרה על גבי התקציר.

הציונים יפורסמו עד חודש מיום הבחינה. לפי התקנון, הציון בבחינת הגמר הוא סופי ולא ניתן לערער עליו. סטודנטים שנכשלו בבחינת הגמר יורשו, בהתאם לאישור ועדת המוסמכים המחלקתית והפקולטית, להיבחן פעם נוספת ואחרונה במועד הבחינה הקרוב ביותר. 


מועדי בחינה בסמסטר א' תשפ"ג

הבחינה תתקיים בתאריך 27.02.2023 החל משעה 8:30

תאריכים ושעות הבחינה משובצים  על ידי המחלקה בלבד ואינם ניתנים לשינוי. הנכם מתבקשים לשריין מועד הבחינה ביומנכם. שעות מדויקות יימסרו לסטודנטים הרשומים לבחינה בסמוך למועד הבחינה יחד עם קישור לבחינה ב-ZOOM

את התקציר יש להגיש  עד תאריך 19.02.2023 בשעה 08:00 במייל bialika@bgu.ac.il


 

מועדי בחינה בסמסטר ב' תשפ"ג

הבחינה תתקיים בתאריכים 08.08.23; 09.08.23; 13.08.23; 15.08.23; 17.08.23  החל משעה 8:30

תאריכים ושעות הבחינה משובצים  על ידי המחלקה בלבד ואינם ניתנים לשינוי. הנכם מתבקשים לשריין ימים אלו ביומנכם. שעות מדויקות יימסרו לסטודנטים הרשומים לבחינה בסמוך למועד הבחינה יחד עם קישור לבחינה ב-ZOOM

את התקציר יש להגיש עד תאריך 03.08.23​ בשעה 12:00 במייל bialika@bgu.ac.il​​

‏בחינת גמר תשפג סמ ב.pdf

לכל שאלה אנא פנו לגב' אנה ביאליק בטל' 08-6472338 או בדוא"ל bialika@bgu.ac.il