​​​​המחלקה מעמידה לרשות הסטודנטים יועצים לבניית מערכת לימודים. היועצים הינם חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה, ומינויים מתחלף בראשית כל שנת לימודים אקדמית.
תפקידם של היועצים האקדמיים לסייע לסטודנט בגיבוש הרכב הקורסים, שיהלום הן את דרישות המחלקה והמסלול והן את רצונותיו האישיים של הסטודנט.
 
כל פנייה ליועץ תעשה בתיאום אישי באמצעות הדוא"ל.
 
על כל תואר ו/או שנת לימודים במהלך התואר אמון יועץ אחר, על-פי הפירוט שלהלן:
 
יועצים לשנת הלימודים הנוכחית:
 
לימודי תואר ראשון
יועצת לסטודנטים ללימודים עירוניים - פרופ' נורית אלפסי
יועץ לסטודנטים ללימודי סביבה - ד"ר אבנר גרוס
יועץ לסטודנטים בגאואינפורמטיקה - פרופ' איתי קלוג
 
לימודי תואר שני
פרופ' ערן בן-אליא
 
לימודי תואר שלישי