​​​​​​המחלקה מעמידה לרשות הסטודנטים יועצים לבניית מערכת לימודים. היועצים הינם חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה, ומינויים מתחלף בראשית כל שנת לימודים אקדמית.
תפקידם של היועצים האקדמיים לסייע לסטודנט בגיבוש הרכב הקורסים, שיהלום הן את דרישות המחלקה והמסלול והן את רצונותיו האישיים של הסטודנט.
 
כל פנייה ליועץ תעשה בתיאום אישי באמצעות הדוא"ל.
 
על כל תואר ו/או שנת לימודים במהלך התואר אמון יועץ אחר, על-פי הפירוט שלהלן:
 
יועצים לשנת הלימודים הנוכחית:
 
לימודי תואר ראשון
יועצת לסטודנטים ללימודים עירוניים -- ד"ר נעמה טשנר
יועץ לסטודנטים ללימודי סביבה - ד"ר אבנר גרוס
יועץ לסטודנטים בגאואינפורמטיקה - פרופ' טל סבוראי
 
לימודי תואר שני
פרופ' ערן בן-אליא
 
לימודי תואר שלישי
פרופ' דויד פרלמוטר