​​​​​​​​​​​​​​​לתשומת ליבכם: החוברת הקובעת את נהלי הלימודים החלים על התלמיד היא זו שפורסמה בשנה בה החל את לימודיו

חוברות הנחייה ותקנות לתואר ראשון

חוברת לשנת תשע"ט
חוברת לשנת תשע"ח
חוברת לשנת תשע"ז
חוברת לשנת תשע"ו
חוברת לשנת תשע"ה
חוברת לשנת תשע"ד
חוברת לשנת תשע"ג
חוברת לשנת תשע"ב
חוברת לשנת תשע"א
חוברת לשנת תש"ע
חוברת לשנת תשס"ט
חוברת לשנת תשס"ח
חוברת לשנת תשס"ז
חוברת לשנת תשס"ו
חוברת לשנת תשס"ה
חוברת לשנת תשס"ד
חוברת לשנת תשס"ג​


>> חוברת הנחיות ותקנות לתואר שני* 

      * בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בתקנון המחלקה לבין תקנון/שנתון הפקולטה - תקנון/שנתון הפקולטה הוא המחייב.