ההנהלה בישיבתה מיום ה- 15.1.18, החליטה כדלקמן:

לחברות סגל בחופשת לידה שבמועד הפעלת מענק המחקר נבצר מהן לקבל תוספת ניהול מחקר ב', עקב שהותן בחל"ת מאחר שאין יחסי עובד-מעביד בתקופה זו - תאושר התוספת עבור החודשים החסרים, בתקופת ההארכה של המחקר ובתנאי שההארכה תאושר על ידי הגורם המממן.