$$News and Reports$$

07 נוב' 2022

​​

תהליך הקבלה וסינון המועמדים לבתי הספר לרפואה בעולם ובארץ, מהווה אתגר מאז הקמתם של בתי הספר. עד עתה, לא נמצאה השיטה האידיאלית והאמינה ביותר לזיהוי המועמדים הטובים.

 

על מנת לזהות ולבחור את המועמד הטוב ביותר, בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב יזם תהליך קבלה ייחודי – ראיונות אישיים למי שעמד בתנאי הסף. מטרת הראיונות: איתור מועמדים בעלי תכונות, תפיסת עולם וניסיון עבר המתאימים לרוח הפקולטה. השימוש בשיטה ייחודית וחדשנית זו היווה פריצת דרך, והשיטה אומצה על ידי בתי ספר לרפואה בארץ ובעולם.

 לאורך השנים עלתה השאלה בפקולטה למדעי הבריאות, האם שיטת קבלה זו אכן בוחרת את המועמד הטוב ביותר להיות רופא, ומהי ההגדרה ל"רופא הטוב ביותר".

במחקר שהתפרסם לאחרונה, ושבוצע בקרב מועמדים שהתקבלו ללימודי רפואה בשנת 2015, נמצא כי הציון בראיונות הקבלה מהווה מדד מיטבי המנבא מי יהיה הרופא הטוב ביותר. תוצאות המחקר אף הראו שמועמדים שקיבלו ציונים גבוהים בראיונות, הצטיינו במהלך לימודיהם, ובעיקר בסבב פנימית שנה ו'.

במסגרת המחקר, שהובל על-ידי ד"ר עידית ליברטי, לשעבר יו"ר ועדת הקבלה, פרופ' לנה נובק, אפידמיולוגית , חברת סגל הפקולטה, פרופ' רלי הרשקוביץ, לשעבר מנהלת בית הספר לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן, ופרופ' עמוס כץ, לשעבר דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, נבדקו המדדים של הליך הקבלה, כגון הישגים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית (סכם), תוצאות המבחן הממוחשב, תוצאות שני הראיונות וכן הישגים בלימודי עיוניים. בנוסף, נבדקו ההערכות וחוות הדעת שניתנו על-ידי הצוות הרפואי והסיעודי לסטודנטים בסבב פנימית בשנה ו', שהינו בעל הדמיון הרב ביותר, מבחינת הדרישות מהסטודנט, לפעילות עצמאית כרופא. שאלון חוות הדעת התבסס על אותם הפרמטרים שמחפשים גם בראיון הקבלה.

מחקר זה מחזק את הגישה הנהוגה בפקולטה למדעי הבריאות ומדגיש את חשיבות ראיונות הקבלה בבחירת הסטודנטים ללימודים בבית הספר לרפואה ע"ש גולדמן, ואת החשיבות שמייחסים לאישיותו של המועמד, מעבר לציונים ולהישגיו במבחן הפסיכומטרי. כמו בכל שנה,  לתהליך הראיונות יש תפקיד חשוב בזיהוי המועמדים המיטביים ועבודת מחקר זו תומכת בחשיבות הראיונות כחלק מתהליך הקבלה. השנה התקבלו  150 מועמדים  חדשים לבית הספר לרפואה וזאת לאחר שעברו את שני הראיונות. ​