​כל מחקר המערב בני אדם, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, מחויב באישור וועדה אתית. מחקרים ממומנים מחויבים הגשת וועדה אתית אוניברסיטאית. לפרטים נוספים ראה: http://web2.bgu.ac.il/ethics2/

מחקרים שאינם ממומנים ושלדעת החוקר הראשי מהווים סיכון מינימאלי עבור המשתתפים נדרש להגיש את הטפסים הבאים לצורך בחינתם על ידי הוועדה האתית המחלקתית. מחקרים אשר הסיכון עבור המשתתפים אינו מינימאלי נדרשים לקבל אישור וועדה אתית אוניברסיטאית.

  1. טופס ראשי - קישור לטופס לדוגמא (ניתן לעשות שימוש בטופס זה). 

  2. טופס הסבר לנבדק וטופס הסכמה - ​קישור לטופס לדוגמא. 

  3. טופס פרוטוקול הניסוי - קישור לטופס לדוגמא. ​​

  4. כל אישור/טופס אחר אשר נכלל בניסוי ורלוונטי לוועדה (למשל, שאלונים, טפסי בטיחות מכשירים).

לאחר מילוי הטפסים יש להגישם למזכירת המחלקה אשר תפנה את הבקשה לוועדה האתית. במידה ונדרשים תיקונים, התיקונים יועברו לחוקר הראשי.​ כתובת מייל מזכירת המחלקה - iem@bgu.ac.il.​