​​​​​התוכנית מיועדת לסטודנטים בתואר ראשון המתאימים והמעוניינים בלימודים במסלול מחקרי בתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, בקמפוס אילת​​.

תלמידי התוכנית יחלו בלימודי התואר השני כבר בסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון, כאשר ילמדו עד שלושה קורסים (9 נק"ז) מהקורסים המיועדים לתואר השני, מעבר ללימודי התואר הראשון.

תהליך הגיוס ותנאי הקבלה:

א. התוכנית מיועדת לתלמידים שממוצע ציוניהם 85 ומעלה. ועדת קבלה בתוכנית תבחן את כלל הפניות והתאמת המועמדים.

ב. בדצמבר לכל המאוחר (השנה- עם אישור התוכנית) יופץ קול קורא לתוכנית, שיכלול גם את תחומי ההנחייה של חברות וחברי הסגל.

ג. המתקבלים לתוכנית יתאמו הנחייה עם אחד מאנשי הסגל של המגמה

ד. המתקבלים יגישו תוכנית עבודה ראשונית בת עמוד עם תחילת הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני.

ה. במהלך הסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון ילמדו שני קורסים לתואר שני בתיאום עם המנחה, יתאפשר גם קורס בקריאה מודרכת

ו. עד תום הסמסטר השני ללימודי התואר השני (סמסטר 3) תוגש הצעת מחקר לתזה.

ז. עבודת התזה תוגש עד תום השנה השניה ללימודי התואר השני (סמסטר 5)

הטבות

א. מלגת שכר לימוד

ב. אפשרות להעסקה כעוזר הוראה/מחקר

ג. מלגת קיום

ד. מלגות מטעם המנחה

ה. התלמידים ייהנו מעדיפות כמועמדים לפרס בן אשר להצטיינות בלימודי התואר הראשון.

ו. פטור מתשלום תוספת שכר לימוד, מעבר לשכר הלימוד לתואר הראשון, עבור קורסים מתקדמים שילמדו בסמסטר 1 לתוכנית (סמסטר ב' שנה ג' לתואר הראשון)

*הטבות א-ד תינתנה במהלך לימודי התואר המתקדם (לאחר סיום התואר הראשון, סמסטר 2 לתוכנית)
*הטבות ה-ו תינתנה במסגרת לימודי התואר הראשון.​


מי​​מון

הסטודנטים יהנו מסל מלגות של קמפוס אילת ככל סטודנט בקמפוס אילת, במהלך שנה ג' של התואר הראשון יהנו ממלגה בגובה שכר לימוד באם יבצעו פעילות התנדבותית כדוגמא במסגרת פר"ח.

קמפוס אילת יספוג את עלות תוספת שכ"ל לקורסים עודפים בלימודי שנה ג' ככל שיהיו. (ינתן פטור משכ"ל).

במהלך התואר השני, הסטודנטים ייהנו ממלגות קיום ומלגות שכ"ל כמקובל במסגרת קמפוס אילת ובהתאמה למתקיים במחלקה למדעי החיים.

חו​בות

הסטודנטים יהיו מחויבים לעמוד בכל תנאי המלגה, כולל במידת הצורך בהחזר מלגה, על פי הכללים הנהוגים לתלמידי התארים המתקדמים באוניברסיטת בן-גוריון, במחלקה למדעי החיים.