​​​

במחלקות: מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה, מדעי החיים

המסלול מיועד למועמד שמעוניין ללמוד מספר קורסים לפני קבלת החלטה על כיוון מחקר.

סף הקבלה למסלול יהיה זהה לסף הקבלה שנקבע על ידי כל מחלקה.

ניתן ללמוד במסלול זה עד 4 סמסטרים ולהשלים עד אז מחצית הנק"ז לתואר (לא כולל קורסי עבודת גמר).

בתום 2 סמסטרים, הסטודנט יימצא מנחה וייעדכן את מזכירות המוסמכים באמצעות טופס מקוון. מציאת מנחה היא לצורך הכוונה לתוכנית הלימודים ואינה מחייבת החלטה על נושא מחקר. אם סטודנט לא ימצא מנחה, ימונה לו יועץ שיכוון אותו להמשך לימודיו בתוכנית. 

אין להירשם במהלך הלימודים במסלול לקורסי עבודת גמר, גם לאחר קביעת מנחה.

בכל סמסטר הסטודנט חייב להירשם לפחות לקורס אחד בתוכנית הלימודים, עם עדיפות לקורס חובה (אם קיים).

​בתום השלמת המסלול, יתקבל הסטודנט במעמד מן המניין למחלקה אליה ביקש להתקבל, בכפוף למציאת מנחה. כל הקורסים בתוכנית הלימודים במסלול צבירה יוכרו עם הציון שהתקבל. הקבלה תכלול גם את פרטי המנחה/ים שנקבע/ו.

סטודנט יהיה רשאי לבקש להחליף מנחה/ים, בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים.

הצעת מחקר תוגש בתום 2 סמסטרים.

עבודת הגמר תוגש בתום 4 סמסטרים.